Jesienne ochłodzenie i słota, a w końcu nadchodząca zima, oznaczają nieuchronnie także sezon grypowy. Dla przedsiębiorcy absencja pracowników związana z takimi przypadłościami wiąże się z potencjalnymi problemami kadrowymi, co może prowadzić do wymiernych strat. Dążąc do ich minimalizacji, wielu pracodawców decyduje się na sfinansowanie programu szczepień ochronnych dla swojego personelu. Trzeba tu zwrócić uwagę na dwa aspekty: dopuszczalność zaliczenia do kosztów nakładów na pracowniczy program szczepień i rozpoznanie ewentualnych przychodów pracowników w związku z otrzymaniem takiego świadczenia zdrowotnego.

Z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT) wynika, że za koszty podatkowe uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, bądź zachowania albo zabezpieczenia jego źródła, za wyjątkiem kosztów wskazanych jako niestanowiące kosztów podatkowych (art. 23 ustawy o PIT, art. 16 ustawy o CIT). Poniesione przez pracodawcę koszty szczepienia pracowników przeciwko grypie, stanowiąc element pozapłacowych świadczeń pracowniczych, mają na celu m.in. zachowanie ciągłości pracy przedsiębiorstwa. Spełniają więc warunki pozwalające na ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów (por. interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 24 lipca 2015 r., IBPB-1-2/4510-121/15/BD).

Co do zasady, nieodpłatne świadczenia na rzecz pracownika w związku z jego zatrudnieniem uznawane są za przychody ze stosunku pracy. Z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT wynika bowiem, że za przychody ze stosunku pracy uznaje się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Tutaj koniecznie trzeba zwrócić uwagę na art. 21 ust. 1 pkt 11 i 11a ustawy o PIT, które ustalają, że wolne od podatku dochodowego są:

- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,

- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Jeśli szczepienia przeciw grypie finansowane przez pracodawcę spełnią ww. warunki, to świadczenie takie będzie korzystało ze zwolnienia z PIT. Tak będzie w sytuacji wskazanej w art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z nimi, w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych, przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu czynności zawodowych, a koszt takich szczepień ponosi pracodawca. Sytuacje, w których zalecane jest stosowanie szczepienia przeciw grypie, precyzuje rozporządzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych m.in. u pracowników. Jeżeli jednak sfinansowanie pracownikom szczepienia przeciw grypie nie spełnia warunków wskazanych zwolnień, to pracodawca powinien ich wartość rozpoznać jako przychód ze stosunku pracy (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2017 r., 1462-IPPB2.4511.768. 2016.1.MG). ?

Autor jest doradcą podatkowym