Dzieje się tak dlatego, że zwolnienie podatkowe obejmujące świadczenia pieniężne i rzeczowe z zfśs jest adresowane jedynie do pracowników. A według ustawy podatkowej nie kwalifikuje się do nich zleceniobiorców.

W banknotach

Wsparcie finansowe udzielone zleceniobiorcy ze środków zfśs nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w całości (§ 2 ust. 1 pkt 19 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego). Jednak zamawiającemu wolno przyznawać świadczenia socjalne wykonawcom tych umów pod warunkiem, że figurują w regulaminie zfśs jako uprawnieni do starania się o nie. Musi też pamiętać o obowiązku różnicowania wysokości pomocy na podstawie kryteriów socjalnych. Od pieniędzy wypłaconych zleceniobiorcy z zfśs nie trzeba wtedy opłacać składek, ale zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych już tak.

Gotówka, jaką zleceniobiorca otrzyma z funduszu socjalno-bytowego utworzonego na mocy układu zbiorowego (koniecznie przez zakład bez zfśs), korzysta z limitowanej ulgi składkowej do poziomu 1093,93 zł rocznie na jedną taką osobę. Jednak podlega opodatkowaniu.

Z kolei zastrzyk finansowy wypłacony wskazanemu wykonawcy cywilnemu z funduszy obrotowych zatrudniającego nie korzysta z żadnych ulg, a gdy przyznał je związek zawodowy – nie podlega składkom, ale jest opodatkowany.

Łakocie w paczce

Wartość rzeczowego świadczenia, jakie dostał zleceniobiorca na Wielkanoc z zfśs, jest w pełni wolna od składek (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego), ale opodatkowana.

Jeżeli zostało sfinansowane z funduszu socjalno-bytowego powstałego na podstawie układu zbiorowego przez firmę bez zfśs, ulga składkowa z tego tytułu nie przekracza kwoty 1093,93 zł rocznie na jednego wykonawcę. Nie ma wtedy jednak mowy o zwolnieniu z podatku.

Natomiast kosz ze słodyczami, jaki zleceniobiorca otrzyma z pieniędzy firmy, nie korzysta z żadnych zwolnień składkowych ani podatkowych. Jeśli przyzna go związek zawodowy, jego wartość jest wolna od składek, ale nie od podatku.

Bony do supermarketu

Talony wręczone zleceniobiorcy ze środków zfśs są zwolnione ze składek (§ 2 ust. 1 pkt 1 i § 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego), ale opodatkowane. Zamawiający nietworzący zfśs może je sfinansować z funduszu socjalno-bytowego powstałego na mocy układu zbiorowego pracy. Bony do supermarketu zasponsorowane w ten sposób są wolne od składek do wartości 1093,93 zł rocznie na jednego zleceniobiorcę, ale podatkowi podlegają w całości. Natomiast bony ufundowane ze środków obrotowych zatrudniającego są i oskładkowane, i opodatkowane. Gdy zleceniobiorcy przekazuje je związek zawodowy, korzystają z ulgi składkowej, ale nie z podatkowej.