Orzekł tak WSA w Warszawie w wyroku z 10 czerwca 2008 r. (III SA/Wa 544/08).

Spółka zwróciła się do ministra finansów z pytaniem, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z organizacją i przeprowadzeniem procesu publicznej emisji akcji. Zdaniem spółki skoro kapitał akcyjny służyć ma wejściu na giełdę, czyli wszystkiemu co wiąże się z pozycją spółki, z jej obrotami, sytuacją finansową, popularnością lub też jej brakiem – a zatem z wynikiem finansowym – tworzy koszty ogólne. Wydatki te powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Minister finansów uznał jednak to stanowisko za nieprawidłowe. Spółka wniosła więc skargę do WSA.

Sąd uchylając zaskarżoną interpretację, stwierdził, że ogólna wykładnia przepisów ustawy o CIT powoduje, że art. 12 ust. 4 pkt 4 może być w tym wypadku wyłączony (mówi on, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego). Oczywiste jest, że ze względu na charakter spółki kapitał zakładowy nie może być zaliczony do przychodów. Z uwagi na okoliczności wynikające z konstrukcji finansowo-organizacyjnej spółki art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy nie będzie miał w tym wypadku zastosowania.

Wspomniane wydatki (związane z organizacją i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji) są więc kosztami ogólnymi ponoszonymi w celu rozwoju działalności spółki i jako takie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Sprawa dotyczyła możliwości zaliczenia wydatków poniesionych w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem publicznej emisji akcji do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. W konsekwencji część organów podatkowych twierdzi, że wydatki poniesione w związku z uzyskaniem tego rodzaju przychodów powinny być wyłączane z kosztów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT. Przepis ten wskazuje bowiem, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów związanych m.in. z przychodami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub z przychodami wolnymi od tego podatku. Sąd stwierdził, że biorąc pod uwagę konstrukcję finansowo-organizacyjną spółki wynikającą z przepisów kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy nie może być traktowany w kategorii przychodu. W konsekwencji art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT nie będzie miał zastosowania do kosztów poniesionych w celu utworzenia kapitału.

Ponadto sąd podkreślił, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednocześnie koszty te można podzielić na bezpośrednie (związane z konkretnymi przychodami) i pośrednie (koszty, które co prawda nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, ale ich poniesienie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorcy). Sąd wskazał, że wydatki związane z wejściem na giełdę i pozyskaniem w ten sposób kapitału z emisji akcji należy uznać za koszty pośrednie związane z ogólną działalnością spółki, które są ponoszone w celu rozwoju tej działalności. Mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie w podobnych sytuacjach sądy wydawały także wyroki odmawiające podatnikom prawa do zaliczania takich wydatków do kosztów podatkowych. Nadal więc potrącanie tego typu wydatków przy podwyższaniu kapitału może wiązać się dla spółek z ryzykiem podatkowym.

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj