[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z 26 kwietnia 2010 r., I SA/Gd 249/10 [/b]

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Spór sprowadzał się do ustalenia, czy na podstawie zawartej umowy zatytułowanej „umowa użyczenia” strona skarżąca (gmina) posiadała tytuł prawny, o jakim mowa w art. 71 ust. 2 ustawy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6621F9A288AEA69256CC8BBD3E0139B1?id=170666]o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami[/link] do kościoła parafialnego.

Różnica stanowisk stron sprowadza się do tego, że w ocenie strony skarżącej wskazana umowa jest źródłem jej uprawnień o charakterze obligacyjnym do korzystania z kościoła, ponieważ odpowiada ona tak w swojej treści, jak i realizacji określonym w art. 710 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] koniecznym elementom umowy użyczenia.

Kolegium RIO zakwestionowało natomiast możliwość finansowania prac konserwatorskich w kościele jako zadań gminy, wskazując, że gminie nie przysługuje żaden z tytułów prawnych określonych w art. 71 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków.

Sprawą zajął się sąd.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

Zdaniem WSA wydana w trybie nadzorczym uchwała Kolegium RIO narusza prawo w stopniu uzasadniającym wyeliminowanie jej z obrotu prawnego.

Do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego należy sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego jednostka samorządu terytorialnego posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Gmina nie była właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą ani też nie dysponowała ograniczonym prawem rzeczowym, którego przedmiotem byłby obiekt kościelny.

[wyimek]Strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania[/wyimek]

Stosunki zobowiązaniowe wynikają m.in. z zawieranych przez ich strony umów. Kodeks cywilny określa i opisuje szereg typów umów rodzących powstanie stosunku zobowiązaniowego, w tym m.in. umowę użyczenia.

Zawierające umowę strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Oznacza to, że fundamentalną zasadą rządzącą prawem zobowiązań jest swoboda umów.

Zdaniem sądu organ nie powinien ograniczać się do zbadania umowy jedynie pod kątem tego, czy stanowi ona umowę użyczenia odpowiadającą wymogom z art. 710 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2FF552C3D88AB10AEC4E6DBF01BC64BD?id=70928]k.c.[/link]

W sytuacji gdy faktycznym posiadaczem zabytku nie jest jego właściciel lub inny podmiot, dysponujący w stosunku do niego określonym tytułem prawnym, obowiązek finansowania opieki nad tym zabytkiem spoczywał będzie na jego właścicielu.

Dla zakresu obowiązku finansowania opieki nad zabytkami nie ma znaczenia status prawny dysponenta zabytku, tylko to, czy przysługuje mu do niego określony tytuł prawny.