W głośnym wyroku z 16 listopada 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „od dnia 3 grudnia 2015 r. w Trybunale Konstytucyjnym pojawiły się osoby powołane na to stanowisko sędziego ze złamaniem przepisów Konstytucji RP, ponieważ objęli oni stanowiska w miejsce prawidłowo powołanych sędziów. (…) Obecność w składzie TK nieprawidłowo powołanych sędziów powoduje, że cały polski Sąd Konstytucyjny został niejako »zainfekowany« bezprawnością, a zatem utracił w sensie materialnym zdolność do zgodnego z prawem orzekania”.

Czytaj więcej

NSA: Trybunał Konstytucyjny "zainfekowany" bezprawnością

Wzmogło to aktywność obrońców praworządności. Ale miesiąc później prezes NSA, nie bacząc chyba na owo „zainfekowanie”, wystąpił do TK z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Pal sześć konstytucję, Trybunał Konstytucyjny i praworządność. Chodzi bowiem o „podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego”.

Czytaj więcej

NSA prosi o pomoc Trybunał Konstytucyjny, chodzi o ochronę zabytków

Ja tam sędziom do kieszeni nie zaglądam, krytykowałem nawet publiczne udostępnianie ich oświadczeń majątkowych, co do „zainfekowania” Trybunału Konstytucyjnego mam zupełnie inne zdanie, ale jakoś się nie mogę powstrzymać przed inną złośliwością. Otóż NSA uporczywie unika kierowania do TK wniosków o stwierdzenie niezgodności z konstytucją różnych przepisów podatkowych, z których część sama w sobie wydaje się być z nią niezgodna, a część – przy zastosowaniu do nich takiej wykładni, jakiej dokonuje NSA. Tymczasem w sprawie dotyczącej sędziów wniosek złożono.

To ja publicznie poproszę, skoro wnioski składane na rozprawach nie są uwzględniane, żeby NSA wystąpił do TK z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z konstytucją np. art. 10 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim jego stosowanie prowadzi do opodatkowania tym podatkiem przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej i opodatkowanej na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, albo art. 245 ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie, w jakim po wznowieniu postępowania uniemożliwia on uchylenie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej i wydanie nowej, zgodnej z prawem. Przykładów mam oczywiście więcej, ale miejsca w felietonie nie mam więcej, pozostanę zatem na tych dwóch, co do których wnioski takie w NSA składałem.

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni Łazarskiego i szefem rady WEI