Ze skarg, które docierają do Biura RPO wynika, że sprzedawcy energii elektrycznej proponują wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom wzrost cen energii elektrycznej o 300-400% od przyszłego roku. Chodzi o podwyżkę cen prądu wykorzystywanego na potrzeby nieruchomości wspólnej (np. garaży, klatek schodowych, podwórza), której skutki dotkliwie odczują wszyscy właściciele i użytkownicy lokali, bo to oni płacą za utrzymanie części wspólnych. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe jedynie pośredniczą pomiędzy użytkownikami lokali a sprzedawcą energii elektrycznej w zakresie rozliczenia kosztów zużycia prądu.

W związku z tym wspólnoty i spółdzielnie zaapelowały do premiera o pilne przyjęcie przepisów zabezpieczających ich przed drastycznymi podwyżkami cen prądu. Wskazują przy tym, że nie obowiązuje ich taryfa ochronna (jak w przypadku gazu), co powoduje, że sprzedawcy energii elektrycznej dla rozliczenia energii dostarczanej do części wspólnych nieruchomości stosują taryfy, które zdecydowanie odbiegają cenowo od taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i stosowanych dla odbiorców indywidualnych (użytkowników lokali mieszkalnych za energię zużytą w tych lokalach).

Czytaj więcej

Tarcza antyinflacyjna przedłużona

Biuro RPO poprosiło URE o stanowisko, czy sprzedawcy energii zasadnie podwyższają stawki i opłaty za prąd dla nieruchomości wspólnej.

Rzecznik zwraca uwagę, że z doniesień medialnych wynika, iż rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Celem tej regulacji jest zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii. W wypowiedziach minister klimatu Anny Moskwy pojawia się zaś informacja, że rozważany jest również mechanizm mrożenia cen energii, czy także inny sposób przeliczania taryfy.

Biuro RPO poprosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska o informację, czy prowadzone są prace nad rozwiązanimi, które uchronią użytkowników lokali mieszkalnych przed zapowiadanymi kilkusetprocentowymi podwyżkami energii elektrycznej.

W odpowiedzi na wystąpienie RPO Departament Elektroenergetyki i Gazu Ministerstwa Klimatu i Środowiska wskazał, że rząd podjął szerokie działania osłonowe, określane mianem „Tarczy antyinflacyjnej”, które objęły również mieszkańców spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych.

Stale monitoruje też obecną sytuację gospodarczą w kraju i za granicą. Na bieżąco analizowane są możliwości wprowadzenia nowych potencjalnych mechanizmów wsparcia, które pomogą obywatelom w nadchodzącym sezonie grzewczym. W tym celu powołany został specjalny zespół międzyresortowy, którego zadaniem jest przygotowanie pakietu legislacyjnego dotyczącego ochrony konsumentów przed wysokimi cenami energii elektrycznej, w tym m.in. projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Do RPO wpłynęła też odpowiedź Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE, w której przedstawiono zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych G – do których zaliczają się mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zwrócił również uwagę, że nie we wszystkich przypadkach cenniki i taryfy energii są zatwierdzane przez Prezesa URE.

- Zakres ustawowych kompetencji Prezes URE, w opisanym w wystąpieniu RPO stanie faktycznym, nie daje podstaw do podjęcia kroków zmierzających do zmiany opisanej sytuacji, w tym do wydania przez niego więżącego stanowiska dotyczącego kryteriów kwalifikowania odbiorców do grup G (w rozumieniu grup G określonych tak jak w zatwierdzanych przez Prezesa URE taryfach), w odniesieniu do sprzedawców nieprzedstawiających Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia - odpisał Urząd.