Podwyżka czeka osoby otrzymujące świadczenia wypłacane przez ZUS, KRUS i przez resortowe zakłady emerytalne (czyli z ubezpieczenia i z systemu zaopatrzeniowego). Nie ma znaczenia, czy emerytura została przyznana na starych czy nowych zasadach – sposób przeliczenia jest taki sam.

Jeśli przeciętna emerytura z ZUS wynosiła 1618,70 zł (w grudniu 2009 r.), to po marcowej waloryzacji będzie to 1693,48 zł (1618,70 x 104,62 proc.). Z kolei przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS wynosiła 1205,91 zł (w grudniu ub. r.), więc od marca wzrośnie do 1261,62 zł, a renta rodzinna odpowiednio z 1407,68 zł do 1472,71 zł. Przeciętny świadczeniobiorca może więc liczyć od marca na kilkadziesiąt złotych więcej.

[b] Mechanizm waloryzacji powoduje, że im wyższe świadczenie przysługuje, tym większa podwyżka się należy[/b]. Jeśli zainteresowany ma emeryturę w wysokości 2100 zł, to od marca dostanie prawie 100 zł więcej.

[wyimek][b]9,5 mln[/b] świadczeniobiorców obejmie tegoroczna waloryzacja[/wyimek]

Waloryzacja przeprowadzana jest co roku od 1 marca. Dotyczy świadczeń przyznanych do końca lutego 2010 r. Są to więc te wypłacane na wniosek zgłoszony najpóźniej w lutym, do których warunki zostały spełnione nie później niż w ostatnim dniu tego miesiąca.

[srodtytul]Decyzja z urzędu[/srodtytul]

Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia wypłacane przez organy rentowe: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz dodatki do nich. Zwaloryzowane zostaną także świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne oraz inne świadczenia pieniężne przysługujące na podstawie odrębnych przepisów.

Organy rentowe podwyższają świadczenia z urzędu. Nie trzeba w tym celu składać żadnych wniosków. Rozsyłają też decyzje z informacją o nowej kwocie świadczenia. W terminach płatności świadczeń (czyli 1,. 5., 10., 15., 20. i 25.) zainteresowani otrzymają decyzję waloryzacyjną i wyższą wypłatę. W decyzji zawarta jest informacja o wskaźniku, według którego zwaloryzowano świadczenie.

[wyimek][b]2716,71[/b] złotych wynosi kwota bazowa od 1 marca 2010 r.[/wyimek]

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

[b]A jeśli kwota się nie zgadza? Od decyzji w sprawie waloryzacji można się odwołać – tak jak od każdej innej decyzji organu rentowego. [/b]

Jeśli sprawa dotyczy ZUS, to odwołanie wnosi się za jego pośrednictwem w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

[srodtytul]Skąd ten wskaźnik[/srodtytul]

Waloryzacja świadczeń zależy od wskaźników ekonomicznych podawanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Minister pracy i polityki społecznej ogłosił wskaźnik waloryzacji w komunikacie z 12 lutego 2010 r. opublikowanym w Monitorze Polskim nr 8, poz. 75.

Wskaźnik wynosi dokładnie tyle, ile narzuca art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym (czyli 104,2 proc.) zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (wzrost ten wyniósł 2,1 proc., z czego jedna piąta to 0,42 proc.).

Komisji Trójstronnej nie udało się wynegocjować większej podwyżki. Jest niższa niż rok temu. Wskaźnik waloryzacji w 2009 r. wyniósł 106,1 proc.

W tym roku odbywa się już trzecia doroczna waloryzacja – wcześniej była możliwa, tylko gdy wskaźnik inflacji przekraczał 5 proc.

[ramka] [b]Tyle musisz dostać[/b]

[b]Ile od 1 marca 2010 r. wyniosą najniższe emerytury i renty oraz inne świadczenia[/b]

- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna, rolnicza emerytura podstawowa – [b]706,29 zł[/b]

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – [b]543,29 zł [/b] - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – [b]847,55 zł[/b]

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – [b]651,95 zł[/b]

- świadczenie przedemerytalne (przyznawane w zryczałtowanej wysokości) – [b]841,17 zł [/b] - renta socjalna – [b]593,28 zł[/b]

- dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie – [b]181,10 zł[/b]

- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – [b]271,65 zł[/b]

- dodatek dla sieroty zupełnej – [b]340,39 zł[/b]

- dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – [b]181,10 zł[/b]

- dodatek kompensacyjny – [b]27,17 zł[/b]

- świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – [b]od 9,08 zł do 181,10 zł[/b]

- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez Trzecią Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – [b]od 9,08 zł do 181,10 zł [/b] - świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych – [b]593,28 zł[/b][/ramka]

[ramka][b]Kto nie powinien czekać[/b]

[b]Nie każdemu przyszłemu emerytowi opłaca się czekać ze złożeniem wniosku do marca, czyli do czasu, gdy zacznie obowiązywać wyższa kwota bazowa[/b].

Jeśli np. kobieta może przejść na wcześniejszą emeryturę według dotychczasowych zasad (czyli po ukończeniu 55 lat), a 60 lat kończy 28 lutego br., to aby dostać wcześniejszą emeryturę (w całości liczoną po staremu), musi złożyć wniosek najpóźniej 27 lutego. Jeśli złoży go 28 lutego lub później, to przejdzie na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, a zatem będzie miała ją obliczoną przynajmniej w części według nowych zasad. Jeśli zatem chce mieć w całości świadczenie wyliczone po staremu – musi złożyć wniosek jeszcze przed 60. urodzinami. [/ramka]

[i]Czytaj więcej w poradniku:

[link=http://www.rp.pl/temat/439103.html] rp.pl » Prawo dla Ciebie » Poradniki prawne » Emerytury » Waloryzacja świadczeń [/link] [/i]