Ministerstwo Sprawiedliwości ma już gotowy pakiet projektów rozporządzeń do zmienionej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=353067]ustawy o Służbie Więziennej. Zacznie ona obowiązywać od 13 sierpnia (DzU nr 79, poz. 523)[/link]. Na razie projekty zostały przesłane do uzgodnień międzyresortowych.

Funkcjonariusz tej służby będzie mógł wystąpić do dyrektora jednostki o zwrot kosztów dojazdów do pracy, jeśli mieszka w innej miejscowości niż w ta, w której pełni służbę. Za każdy dzień pracy otrzyma równowartość ceny biletów za przejazd koleją lub autobusami. Wniosek i dokumenty (wykaz dni pełnienia służby potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego) powinien złożyć do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który chce otrzymać zwrot. Pieniądze zostaną mu wypłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

[wyimek]Funkcjonariusz mający kontakt z więźniami może być poddany badaniom[/wyimek]

Funkcjonariusze będą otrzymywali taki sam zasiłek pogrzebowy (z tytułu śmierci członka rodziny) niezależnie od zajmowanego stanowiska. Złożą się na niego zasiłek pogrzebowy w takiej wysokości, jak określony w przepisach, i tzw. zasiłek wyrównawczy. Ten zostanie wypłacony tylko wtedy, gdy funkcjonariusz nie otrzyma świadczenia np. z ZUS lub też gdy będzie ono niższe od kwoty odpowiadającej 175 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza. Obecnie wyższy zasiłek uzależniony jest od zajmowanego stanowiska.

Więcej będzie chorób, za które funkcjonariuszowi przysługuje odszkodowanie. Do wykazu chorób wywołanych szkodliwymi warunkami służby dodano schorzenia układu krążenia, takie jak: choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze. Wywołują je stres, długotrwałe napięcie psychiczne, praca w systemie zmianowym, która zakłóca rytm dnia i nocy, a także duża odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzi.

Funkcjonariusz nie dostanie natomiast odszkodowania, jeśli zachoruje z powodu podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego oraz przeciążeń grawitacyjnych, a także za zaawansowaną niewydolność żylną kończyn dolnych.

W jednostkach penitencjarnych coraz częściej więźniowie napadają na funkcjonariuszy, ci są więc narażeni na utratę zdrowia i życia. Nowe prawo oferuje pomoc finansową dla dzieci funkcjonariuszy SW, którzy ponieśli śmierć na służbie. Dzieci dostaną pieniądze na naukę. Dla ucznia szkoły publicznej lub niepublicznej będzie to ok. 8 tys. zł rocznie, a dla słuchacza zakładu kształcenia nauczycieli, kolegium pracowników służb społecznych, a także studenta szkoły wyższej – ok. 12 tys. zł. Z wnioskiem o pomoc finansową na kształcenie występuje dziecko lub przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) do szefa więziennictwa.

Funkcjonariusz pracujący z bronią w ręku, członek grupy konwojowej lub grupy interwencyjnej (przeznaczonej do tłumienia buntów i zbiorowych wystąpień więźniów), przewodnik psa służbowego, kierowca przewożący broń i amunicję oraz każdy, kto jest w ciągłym i bezpośrednim kontakcie z więźniami, może być poddany badaniom psychologicznym lub testom sprawności fizycznej, np. na wniosek kierownika. Także osoby mające dostęp do informacji niejawnych, z klauzulami: „tajne” i „ściśle tajne”, mają być badane przez psychologów. Badania i testy kończą się wydaniem opinii. W ten sposób będą określane predyspozycje funkcjonariuszy do pełnienia służby na danych stanowiskach.