Przeprowadzona przez KRRiT analiza audycji „O tym się mówi" programu TVN Style nadanego 25 maja 2014 r. wykazała naruszenie artykułów ustawy o radiofonii i telewizji dotyczących lokowania produktu.

Analiza nadesłanych przez nadawcę materiałów potwierdziła, że w trwającej 14 minut audycji wielokrotnie pojawiały się informacje oraz przekazy wizualne nadmiernie eksponujące lokowany produkt.

KRRiT oceniając, czy doszło do naruszenia ustawy o rtv, posłużyła się kryteriami określonymi w komunikacie interpretacyjnym Komisji Europejskiej z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przepisów o reklamie telewizyjnej w dyrektywie o telewizji bez granic. Zgodnie z nim, pod pojęciem „nadmiernego eksponowania" należy rozumieć „powracającą obecność danej marki, towarów lub usług, lub sposób, w jaki są one prezentowane lub w jaki sposób się pojawiają".

Monitoring audycji wykazał również brak oznaczeń informujących o lokowaniu produktu i jasno określającego, że „audycje, w których stosuje się lokowanie produktu oznacza się w programach telewizyjnych za pomocą znaku graficznego (...)".

Zdaniem Rady, rozpowszechnienie przez nadawcę przekazów handlowych z naruszeniem przepisów dotyczących zasad stosowania lokowania produktu może wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru prezentowanych treści.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, możliwości finansowe nadawcy, a także jego dotychczasową działalność.

Przy ocenie zakresu i stopnia szkodliwości uwzględniono przede wszystkim wysoką intensywność naruszenia oraz sposób działania polegający na użyciu różnorodnych form i sposobów eksponowania lokowanego produktu. KRRiT wzięła również pod uwagę fakt, że do naruszenia przepisów ustawy doszło w audycji emitowanej w niedzielę, w czasie dużej oglądalności, co wiąże się z oddziaływaniem na szeroki krąg odbiorców, w tym widzów małoletnich.

Decyzja nr 2/2015 z 5 lutego 2015 r.