Środki na takie przedsięwzięcia pochodzą z dwóch źródeł. Pierwsze to program „Infrastruktura i środowisko", drugie to programy regionalne. W programie krajowym można było (wszystkie zaplanowane konkursy już się odbyły) pozyskać dotacje na inwestycje w infrastrukturę energetyczną przyjazną środowisku i poprawę efektywności energetycznej oraz projekty związane z bezpieczeństwem energetycznym (w tym dywersyfikacją źródeł energii). Chętnych na te pieniądze było tak wielu, że pieniądze już rozdzielono.

Również w programach regionalnych wydzielono środki na inwestycje z zakresu energetyki, w tym na projekty wpływające na oszczędność energii. Łączna pula w 16 programach regionalnych na przedsięwzięcia energetyczne to ok. 520 mln euro. Są to m.in. środki na modernizacje systemów ciepłowniczych oraz inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii.

W regionach można też pozyskać środki na zwiększanie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (termomodernizacja) stanowiące element kompleksowych inwestycji.

Dotacje mogą pozyskać samorządy, ich jednostki organizacyjne oraz związki i stowarzyszenia, administracja rządowa, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły, organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz przedsiębiorstwa. Dotychczas ogółem zawarto umowy na 54,2 proc. środków. Jednak większość województw zakończyła już konkursy ze względu na wyczerpane budżety. Nabory wniosków trwają lub są planowane jedynie na Dolnym Śląsku (czerwiec – lipiec), Podlasiu (lipiec – sierpień), Śląsku (nabór trwa do 6 czerwca) i w Zachodniopomorskiem (konkurs kończy się 30 maja).

Inwestycje, na które pozyskano dotacje, to np. „Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędności energii" czy kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Łodzi. Dotacja z UE (z programu regionalnego Wielkopolski) na pierwszą inwestycję to 2,2 mln zł, a na drugą (z programu łódzkiego) to 4,2 mln zł.

Opinia: Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego

Coraz wyraźniej widać efekty wdrażania programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko" w sektorze energetyki. Dotychczas oddano do użytku kilkadziesiąt instalacji poprawiających efektywność energetyczną, uruchamiane są kolejne elektrownie wiatrowe i biogazownie. Dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii zawarto 26 umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych prawie 600 mln zł. I nic by to nie mówiło, gdyby nie fakt, że już obecnie inwestycje te wypełniają wskaźnik dotyczący ilości energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w 94 proc. Wartość docelowa tego wskaźnika wynosząca 1 tys. GWh rocznie zostanie więc znacznie przekroczona.