W środę do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych, którego parlamentarnym sprawozdawcą jest Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski. To już drugi tego typu projekt przygotowany przez to ugrupowanie. Poprzedni został przedstawiony w sierpniu 2020 r.

– Wydarzenia w Rosji pokazują, że w Polsce potrzebna jest deputinizacja także działań różnych NGO-sów. My ponawiamy postulat pełnej transparentności finansowania organizacji pozarządowych – mówi Woś.

W myśl projektu każda organizacja pozarządowa i organizacja pożytku publicznego, której przychód z działalności statutowej za poprzedni rok obrotowy przekroczył 250 tys. zł, będzie musiała w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego przekazać do Krajowego Rejestru Sądowego informacje o źródłach finansowania realizowanych przez nią projektów. NGO będą miały także podać informacje o podmiotach udzielających wsparcia, w tym podmiotach z zagranicy.

Czytaj więcej

Sprawozdania: jednostki non profit mają swój wzór raportu

Projekt przewiduje także obowiązek podawania takich informacji na stronie internetowej organizacji w ciągu siedmiu dni od otrzymania wsparcia. Takie dane nie będą mogły być usuwane ze strony organizacji.

Organizacje z przychodem powyżej 1 mln zł będą ponadto musiały zamieszczać w swoich mediach społecznościowych, bez zbędnej zwłoki, informacje wizualne o źródłach finansowania projektów. Informacja o źródłach finansowania materiałów audiowizualnych ma zajmować 10 proc. dolnej powierzchni wyświetlanego ekranu. Podobny obowiązek będzie dotyczył materiałów drukowanych lub grafik umieszczanych w internecie.

Organizacje pozarządowe z przychodami powyżej 1 mln zł będą musiały prowadzić na bieżąco aktualizowany rejestr wpłat oraz zawieranych umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kontrolą wypełnienia nowych obowiązków ma się zająć dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego utworzonego przez PiS w 2017 r.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania nowych obowiązków dyrektor NIW wyznaczy organizacji pozarządowej 30-dniowy termin na przekazanie informacji o źródłach finansowania projektów. Jeżeli to nie zadziała, nałoży na nią karę pieniężną od 3 tys. do 50 tys. zł i wystąpi o likwidację i wykreślenie takiej organizacji z rejestru.

Projekt przewiduje karę do dwóch lat więzienia za brak, utrudnianie lub podawanie nieprawdziwych informacji.

Etap legislacyjny: projekt wpłynął do Sejmu