Jak podała KNF, że w trakcie zarządzania portfelami sekurytyzowanych wierzytelności przez GetBack doszło do rażących nieprawidłowości, skutkujących naruszeniem interesu uczestników funduszy oraz zasad uczciwego obrotu, co prowadziło do występowania licznych nieprawidłowości w działalności prowadzonej przez fundusze sekurytyzacyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzał GetBack.

W uzasadnieniu Komisja podkreśliła także, że w zakresie prowadzonej działalności GetBack dopuszczał się naruszeń postanowień procedur wewnętrznych, w tym w szczególności procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami w GetBack oraz polityki zarządzania konfliktami interesów dotyczących procesu inwestowania oraz rekomendowania nabywania portfeli dla więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego. GetBack prowadził działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami z przekroczeniem zakresu udzielonego zezwolenia, w związku z podejmowaniem na dużą skalę działań niezwiązanych z prowadzeniem w imieniu i na rzecz funduszy czynności mających na celu doprowadzenie do spłaty zadłużenia dłużników podejmowanych w toku czynności windykacyjnych. GetBack był zobowiązany na podstawie udzielonego przez Komisję zezwolenia oraz zawartych z towarzystwami funduszy inwestycyjnych umów, jak i przyjętych przez GetBack procedur wewnętrznych określających zakres prowadzonej działalności do podejmowania wyłącznie czynności mieszczących się w ramach udzielonego zezwolenia.

Dodatkowo nadzór wskazuje, że GetBack podejmował działania w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami mając pełną świadomość wpływu tych działań na prawidłowość prowadzonej przez fundusze sekurytyzacyjne działalności, których portfelami inwestycyjnymi zarządzał. „Jednocześnie działania podejmowane przez GetBack kierowane były zamiarem osiągnięcia z góry założonego rezultatu i przejawiały się instrumentalnym podejściem do wykonywania czynności zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy oraz instrumentalnym wykorzystywaniem funduszy do realizacji własnych celów gospodarczych. Zidentyfikowane nieprawidłowości dotyczyły większości funduszy, których portfelami inwestycyjnymi zarządzał GetBack. Mając na uwadze powyższe, Komisja uznała opisane naruszenia art. 192a ustawy o funduszach inwestycyjnych, statutów funduszy sekurytyzacyjnych, interesu uczestników funduszy, zasad uczciwego obrotu oraz prowadzenie działalności z przekroczeniem zakresu zezwolenia za rażące i negatywnie oceniła możliwość dalszego kontynuowania działalności przez GetBack, jako profesjonalnego uczestnika obrotu będącego instytucją zaufania publicznego” - argumentuje KNF.

Sama spółka utrzymuje, że nie utraciła zezwolenia i nadal może prowadzić działalność polegającą na zarządzaniu wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. Zapowiedziała także złożenie odwołania od decyzji. „W opinii spółki decyzja, w jej obecnej formie i na obecnym etapie, nie ma negatywnego wpływu na realizację układu z wierzycielami” – podkreśla firma.