Analizę pytania należy przeprowadzić z uwzględnieniem regulacji ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Punktem wyjścia jest art. 81, który stanowi delegację ustawową do wprowadzenia uchwały dotacyjnej. Z tego artykułu wynika, że dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja może być udzielona do 100 proc. nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę ww. prac. Ten ostatni przepis odwołuje się więc do art. 77 ustawy, gdzie ustawodawca określił przeznaczenie środków dotacyjnych. Wskazano tamże m.in., że dotacja może obejmować nakłady konieczne na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki oraz inne wskazane prace.