Tak uznał Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 9 maja 2022 roku I ACa 835/21. Wyrok zapadł w procesie, w którym powód A domagał się zobowiązania pozwanych B i C do złożenia powodowi oświadczenia woli, mocą którego B i C kupują od A określony pakiet akcji imiennych spółki Y.

Spór ten powstał w następującym stanie faktycznym: spółka akcyjna Y, której prezesem był C podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych. Spółka złożyła powodowi ofertę objęcia akcji imiennych za daną cenę emisyjną zaś powód 22 czerwca 2015 roku złożył w odpowiedzi skuteczne oświadczenie w sprawie przyjęcia oferty. Tego samego dnia powód zawarł z pozwanymi umowę opcji sprzedaży o europejskim stylu wykonania.