Michał Zakrzewski

Odpowiedzialność członka zarządu za długi podatkowe spółki

Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie oznacza skuteczności tego wniosku i ogłoszenia tej upadłości przez sąd upadłości. Dłużnik ma jedynie obowiązek oceny, czy wykonuje swoje wymagalne zobowiązania. Co do oceny – czy faktycznie zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości, władny jest wyłącznie sąd właściwy w sprawach upadłości.

Różne źródła wynagrodzenia członka zarządu spółki z o.o.

Zasady wynagradzania członka zarządu zależą od jego sytuacji prawnej – spółka może z nim zawrzeć umowę o pracę lub nie. W obu jednak wypadkach jego wynagrodzenie podlega oskładkowaniu.

Chwila, względem której ocenia się winę członka zarządu spółki z o.o.

Winę lub brak winy członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania układowego należy oceniać w odniesieniu do chwili, w której powstał obowiązek zgłoszenia takiego wniosku, a nie do okresu późniejszego.

Prawo spółki do odwoływania członków zarządu „w każdym czasie”

Odwołanie członka zarządu wywołuje skutek natychmiast, nawet jeżeli wiadomość o tym nie dotarła do zainteresowanego.

Błąd w wystawieniu dokumentu akcji nie obciąża akcjonariusza

Wystawienie nieważnego dokumentu akcji jest czynnością obciążającą spółkę i nie powinno ograniczać praw akcjonariusza do zbycia akcji do czasu wydania prawidłowo sporządzonego dokumentu akcji, niezależnie od możliwości żądania przez akcjonariusza wydania nowego dokumentu na podstawie art. 357 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Jak uniknąć przedawnienia roszczeń?

Od ponad czterech lat obowiązują krótsze terminy przedawnienia – podstawowy skrócono z 10 do 6 lat. Jeśli jednak termin przedawnienia rozpoczął się przed 9 lipca 2018 roku, zastosowanie mają przepisy przejściowe.

Krótszy okres odpowiedzialności zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność członków zarządu spółki na gruncie art. 299 k.s.h. ma charakter deliktowy, a przesłankami tej odpowiedzialności są zdarzenie szkodzące i powiązana z nim przyczynowo szkoda, przy czym, poza wypadkami uregulowanymi odmiennie, odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie winy – tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Jakie wady pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania firmy w sądzie

Norma wynikająca z art. 379 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego dotyczy sytuacji, gdy w charakterze pełnomocnika występuje osoba, która może nim nim być, lecz nieumocowana do działania w imieniu strony. Przepis obejmuje również przypadki braków w udzieleniu pełnomocnictwa lub gdy w ramach reprezentacji występuje osoba, która być nim nie może.

Gdy nie ma organu reprezentującego stronę w postępowaniu cywilnym

Skutkiem braku organu powołanego do reprezentowania strony jest, zgodnie z art. 379 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego, nieważność postępowania.

Likwidacja stanowiska pracy pracownika tymczasowego - wyrok SN

Szczególne okoliczności mogą uzasadniać nabycie przez pracownika tymczasowego prawa do świadczenia przedemerytalnego w przypadku likwidacji stanowiska pracy u pracodawcy użytkownika.