Obowiązują już przepisy, które mają rozwiązać problemy ze wsparciem przedsiębiorców z terenów przy granicy z Białorusią. Obecne rekompensaty gwarantowane im specjalną ustawą były ograniczone tylko do branży turystycznej i gastronomicznej, a pomoc nie mogła przekroczyć limitu pomocy publicznej de minimis.

Do rozwiązania tych problemów zmierza nowelizacja specustawy o rekompensatach, a także ustawy o systemie instytucji rozwoju. W tej pierwszej dodano możliwość przyznania przez wojewodę rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty wskutek zamknięcia terenów przygranicznych, a ich działalność wykracza poza wymienione w ustawie branże. W ten sposób przedsiębiorcy zajmujący się np. przewozem osób będą mogli wnioskować do wojewody o rekompensatę za czas stanu wyjątkowego oraz zamknięcia terenów przygranicznych po jego zakończeniu. Będzie udzielona, gdy – jak mówi nowy przepis – „okoliczności, a zwłaszcza poziom strat, utraconych korzyści lub ciężkie położenie materialne wskazują, że wymagają tego względy słuszności". W takich przypadkach przedsiębiorca, podobnie jak ci dotychczas uprawnieni do rekompensat, powinien przedstawić razem z wnioskiem dokumenty pokazujące wysokość strat. Udzielenie wsparcia w takich przypadkach będzie jednak każdorazowo wymagało zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Czytaj więcej

Wsparcie dla firm z terenów objętych stanem wyjątkowym

Nowe przepisy ustawy o systemie instytucji rozwoju przewidują przeniesienie kompetencji do wsparcia przygranicznych przedsiębiorców do Polskiego Funduszu Rozwoju. Wsparcie z PFR, na mocy decyzji Komisji Europejskiej, nie podlega bowiem limitowi pomocy publicznej de minimis. Wynosi on 200 tys. euro w ciągu trzech lat. W praktyce oznaczało to, że rekompensaty wraz z innymi formami państwowego wsparcia całkowicie lub w znacznej części wyczerpywały ten limit.

Na razie jednak pomoc z PFR jeszcze nie jest udzielana. Potrzebne są do tego przewidziane w ustawie stosowne decyzje Rady Ministrów i porozumienia między PFR a wojewodami lubelskim i podlaskim.

Podstawa prawna: Nowelizacja ustaw o systemie instytucji rozwoju oraz o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (DzU z 17 grudnia, poz. 2349)