fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Podbój Europy trwa

Bloomberg
Tegoroczna produkcja jest o 4 proc. wyższa niż w 2011 r. Firmy wciąż inwestują w jej rozwój
Fa­bry­ki sprzę­tu AGD, któ­re ma w Pol­sce ca­ła świa­to­wa czo­łów­ka bran­ży, zwięk­sza­ją pro­duk­cję mi­mo za­wi­ro­wań na ryn­kach świa­to­wych. Do koń­ca ma­ja 2012 r. z taśm zje­cha­ło 5,1 mln sztuk sprzę­tu, czy­li 4 proc. wię­cej niż rok te­mu. Jesz­cze le­piej wy­glą­da­ją da­ne o eks­por­cie. W pierw­szym kwar­ta­le je­go war­tość wzro­sła bo­wiem o 17 proc., do nie­mal 3 mld zł. Ko­lej­ne mie­sią­ce też za­po­wia­da­ją się bar­dzo do­brze, po­nie­waż w tym ro­ku ru­szą nie tyl­ko no­we li­nie, ale i fa­bry­ki.
– W ko­lej­nych mie­sią­cach spo­dzie­wa­my się nie tyl­ko utrzy­ma­nia te­go tren­du, ale na­wet jesz­cze lep­szych da­nych. To efekt nie tyl­ko no­wych in­we­sty­cji, ale tak­że prze­no­sze­nia do Pol­ski pro­duk­cji z in­nych kra­jów – mó­wi Woj­ciech Ko­nec­ki, dy­rek­tor ge­ne­ral­ny CECED Pol­ska, związ­ku pro­du­cen­tów AGD.
Fak­tycz­nie, na­stro­je w pol­skich spół­kach są wy­jąt­ko­wo opty­mi­stycz­ne. – W tym ro­ku pla­nu­je­my wzrost pro­duk­cji do nie­mal 3,8 mln sztuk. W 2014 r. bę­dzie to po­ziom ok. 4 mln sztuk – mó­wi An­to­nio Me­lo­ne, dy­rek­tor ge­ne­ral­ny ds. pro­duk­cji In­de­sit Com­pa­ny Pol­ska.
Fir­ma in­we­stu­je w dwa no­we za­kła­dy, w któ­rych po­wsta­wać bę­dą oka­py oraz pla­sti­ko­we kom­po­nen­ty do in­ne­go ty­pu sprzę­tu. Ich war­tość to 30 mln eu­ro.
W no­we li­nie in­we­stu­je też Sam­sung, któ­ry we Wron­kach uru­cho­mił pro­duk­cję lo­dó­wek ty­pu Si­de by Si­de. – Obec­nie je­ste­śmy w sta­nie wy­pro­du­ko­wać 2,7 tys. lo­dó­wek oraz 1,8 tys. pra­lek na każ­dej zmia­nie. W cią­gu trzech lat trzy­krot­nie zwięk­szy się wiel­kość pro­duk­cji, co po­zwo­li zdo­być po­zy­cję li­de­ra urzą­dzeń AGD w Eu­ro­pie. Obec­nie po­nad 80 proc. pro­duk­cji tra­fia na eks­port – mó­wi To­biasz Adam Ko­wal­czyk, pro­ku­rent Sam­sung Elec­tro­nics Po­land Ma­nu­fac­tu­ring.
Rów­nież Elec­tro­lux, któ­ry w 2011 r. wy­pro­du­ko­wał 3,4 mln sztuk sprzę­tu, in­we­stu­je w roz­wój mo­cy za­kła­dów. – Nie­daw­no ­in­for­mo­wa­li­śmy o in­we­sty­cji rzę­du 42 mln zł w no­wą li­nię zmy­wa­rek w za­kła­dzie w Ża­ro­wie. W za­leż­no­ści od te­go, jak bę­dzie wy­glą­dać sy­tu­acja na ryn­ku w Eu­ro­pie, bę­dzie­my ana­li­zo­wać ewen­tu­al­ne ko­lej­ne pro­jek­ty – mó­wi Adam Cich, dy­rek­tor ge­ne­ral­ny Elec­tro­lux w Eu­ro­pie Środ­ko­wo­-Wschod­niej.
FagorMastercook pla­nu­je wy­pro­du­ko­wać w 2012 r. ok. 1,3 mln sztuk sprzę­tu, po­nad 11,1 proc. wię­cej niż rok te­mu. Po­dob­nie jak w la­tach wcze­śniej­szych ok. 70 proc. prze­zna­czo­ne bę­dzie na eks­port.
BSH, pro­du­ku­ją­cy sprzęt pod mar­ka­mi Bosch i Sie­mens, za­po­wia­da na ten rok utrzy­ma­nie pro­duk­cji na po­zio­mie ok. 3 mln sztuk. Fir­ma tak­że roz­wi­ja mo­ce swo­ich fa­bryk, roz­bu­do­wy­wa­ny o no­we ha­le jest np. za­kład pro­du­ku­ją­cy su­szar­ki do ubrań.
Głów­nym od­bior­cą sprzę­tu z Pol­ski są obec­nie Niem­cy oraz in­ne pań­stwa eu­ro­pej­skie. Jed­nak np. Sam­sung wy­sy­ła go rów­nież na ta­kie ryn­ki jak Ma­ro­ko czy Izra­el.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora p.mazurkiewicz@rp.pl
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA