fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Nie tylko dla marynarzy

Rzeczpospolita
Absolwenci tych uczelni oprócz wiedzy teoretycznej muszą w trakcie studiów zdobyć praktykę i nauczyć się odpowiedzialności, która na morzu jest niezbędna
Pięć lat temu Wyższa Szkoła Morska w Gdyni zmieniła status i otrzymała uprawnienia Akademii Morskiej. Dziś akademia jest największą państwową uczelnią morską w Polsce i jedną z największych w Europie. Kształci od 1920 roku oficerów floty handlowej i wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki morskiej.
Studenci uczą się na czterech wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektrycznym oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. – Siedem i pół tysiąca naszych studentów ma do wyboru siedem kierunków i 23 specjalności – mówi rektor prof. dr hab. inż. Józef Lisowski. Absolwenci AM zyskują tytuł magistra inżyniera odpowiedniej specjalności i oficerski stopień podchorążego Marynarki Wojennej, a absolwenci specjalności morskiej tytuł magistra inżyniera i dyplom oficera marynarki handlowej. – Akademia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej, a wydziały mają międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001. Nasi wykładowcy to wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, co trzeci nauczyciel ma dyplom morski – mówi Tomasz Degórski, rzecznik AM. Trzy wydziały mają uprawnienia nadawania stopnia doktora: Wydział Elektryczny w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika, Wydział Mechaniczny w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie towaroznawstwo. Studenci część studiów mogą odbyć za granicą. Doświadczenie zdobywają podczas obowiązkowych praktyk. Akademia Morska jest armatorem dwóch statków morskich, na których studenci się szkolą. To znany żaglowiec s/v „Dar Młodzieży” oraz statek badawczo-szkoleniowy m/s „Horyzont II”. Uczelnia ma w ofercie także studia podyplomowe.
– Wykształcenie zdobyte w akademii gwarantuje znalezienie dobrej pracy u najbardziej prestiżowych armatorów – mówi rektor. Uczelnia może pochwalić się także bogatą infrastrukturą, nowoczesnym wyposażeniem laboratoriów, w tym różnego typu symulatorami oraz uczelnianą siecią komputerową. – Oferujemy studentom dobre warunki socjalno-bytowe i kulturalno-rekreacyjne: młodzież może liczyć na stypendia naukowe i socjalne oraz za osiągnięcia sportowe – dodaje rzecznik. Uczelniana biblioteka posiada ponad 100 tysięcy woluminów i jest bogato zaopatrzona w fachową literaturę. Biblioteka jest skomputeryzowana, a czytelnia jest otwarta do wieczora. Uczelnia ma także kampus. – Do dyspozycji studentów spoza Trójmiasta jest prawie 900 miejsc w akademikach. W Domu Studenckim położonym przy ul. Sędzickiego może zamieszkać 314 osób. Pozostałe domy mieszczą się przy ul. Beniowskiego, w pobliżu kompleksu głównych zabudowań uczelni i łącznie może w nich zamieszkać ponad 600 osób – dodaje rzecznik. Miesięczny koszt zakwaterowania wynosi od 290 do 385 zł w zależności od standardu. Studenci mają do dyspozycji także stołówkę. Średnia cena obiadu wynosi około 11 zł. – Po zajęciach studenci mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną oraz intelektualną w sekcjach sportowych i w 18 kołach naukowych, m.in. w Naukowym Kole Jakości Quality Team, Naukowym Kole Chemii czy Naukowym Kole Badań Podwodnych Sea Quest oraz w organizacjach studenckich – mówi Degórski. Studenci założyli chór, do którego może się zgłosić każdy, kto chciałby śpiewać.
– Uczymy nawigatorów i mechaników, którzy bez trudu znajdują pracę w lądowych służbach armatorskich, portach, żeglugach śródlądowych, przedsiębiorstwach logistyczno-spedycyjnych i transportowych, ponieważ spełniają wszystkie wymagania współczesnej floty transportowej i rybackiej. Absolwenci uczelni to ludzie odpowiedzialni, świetnie mówiący po angielsku z nowoczesną wiedzą techniczną – mówi Katarzyna Opalińska, rzeczniczka Akademii Morskiej w Szczecinie.
Studenci mają tu do wyboru trzy wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny oraz Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu na studiach I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich), stacjonarnych i niestacjonarnych.
– Studia to nie tylko sama nauka i zajęcia programowe, to również okres życia, w którym jest czas na rozwijanie swoich zainteresowań i zabawę, dlatego oferujemy młodzieży sporo zajęć pozalekcyjnych – dodaje Opalińska. Klub Studencki Pod Masztami gwarantuje udane imprezy studenckie. Akademicki Związek Sportowy umożliwia uczestniczenie w zajęciach kilkunastu sekcji sportowych. Studenci mają łatwy dostęp do pływalni, siłowni, solarium, sali sportowej oraz uczelnianego sprzętu sportowego. Koła naukowe pozwalają na rozwijanie zainteresowań zawodowych i badawczych. Uczelnia proponuje także studia podyplomowe z informatyki przemysłowej dla tych, którzy ukończyli studia techniczne minimum I stopnia. Czesne wynosi 1500 zł za semestr. Żacy morscy mają zagwarantowane mieszkania w studenckich domach marynarza Pasat i Korab.
- Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierunku nawigacja w specjalności transport morski oraz na kierunku transport w specjalności eksploatacja portów i floty. Studia przygotowują inżynierów nawigatorów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim oraz inżynierów eksploatacji portów. Studia na obu kierunkach powinni podejmować kandydaci uzdolnieni w naukach ścisłych. Absolwenci nawigacji dostają dyplom inżyniera, natomiast po odbyciu praktyki dyplom oficera wachtowego oraz uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym. Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe, w tym matematykę, fizykę, informatykę i automatykę, przedmioty kierunkowe, w tym m.in. astronawigację, eksploatację statku handlowego, budowę i stateczność statku, łączność morską, meteorologię i oceanografię, nawigację, urządzenia nawigacyjne oraz wiedzę okrętową. Program studiów na kierunku transport poszerza wiedzę inżynierską do poziomu magisterskiego i obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe oraz kierunkowe, m.in. statystykę, systemy baz danych, badania operacyjne, systemy transportowe, logistykę, ekonomikę transportu morskiego, podstawy inżynierii ruchu, modelowanie procesów transportowych, niezawodność i bezpieczeństwo systemów, infrastrukturę transportu, morskie prawo publiczne.
- Wydział Elektryczny kształci studentów na dwóch kierunkach: elektrotechnika oraz elektronika i telekomunikacja. Na kierunku elektrotechnika studia pierwszego stopnia prowadzone są w specjalnościach: elektroautomatyka okrętowa i komputerowe systemy sterowania, natomiast na kierunku elektronika i telekomunikacja w specjalnościach: elektronika morska i radiokomunikacja cyfrowa. Studia na obydwu kierunkach powinni podejmować kandydaci o uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych, a na specjalnościach morskich osoby posiadające psychofizyczne predyspozycje do pracy na morzu. Na obydwa kierunki na Wydziale Elektrycznym przyjmowane są również kobiety. Absolwenci specjalności elektroautomatyka okrętowa są obecnie zaliczani do najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych specjalistów zatrudnianych na statkach armatorów polskich i zagranicznych. Szansę na podjęcie pracy na statkach morskich mają również absolwenci specjalności elektronika morska, jako specjalności obsługującej systemy łączności oraz sieci komputerowe nadzorujące zautomatyzowane układy siłowni okrętowej na nowoczesnych statkach. Studenci Wydziału Elektrycznego już w czasie praktyk na statkach zawierają wstępne umowy o pracę z przyszłym pracodawcą, a po ukończeniu studiów podejmują pracę. Absolwenci specjalności komputerowe systemy sterowania z dobrą znajomością nowoczesnych układów automatyki, opartych na sterownikach programowalnych i sieciach komputerowych, posiadający dużą wiedzę w zakresie systemów IT oraz języków programowania komputerów są chętnie zatrudniani w różnych gałęziach przemysłu. Absolwenci specjalności radiokomunikacja cyfrowa z łatwością znajdują pracę u operatorów systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i serwisowych branży radiokomunikacyjnej, elektronicznej i informatycznej.
- Wydział Mechaniczny kształci na kierunku mechanika i budowa maszyn w trzech specjalnościach: eksploatacja siłowni okrętowych, technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych oraz inżynieria eksploatacji instalacji. Absolwenci typowo morskiej specjalności eksploatacja siłowni okrętowych są zatrudniani przez armatorów z całego świata. Absolwenci lądowej specjalności technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych są poszukiwani przez porty, stocznie remontowe i produkcyjne oraz większe zakłady przemysłowe zajmujące się gospodarką remontową. Studia te są prowadzone we współpracy z niemiecką uczelnią, co umożliwia absolwentom zatrudnienie w całej Europie na eksponowanych stanowiskach kierowniczych.
- Zadaniem Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa jest kształcenie kadr dla gospodarki morskiej oraz na potrzeby gospodarki regionalnej i instytucji regionalnych. W roku akademickim 2007/2008 na wydziale prowadzone będą studia pierwszego i drugiego stopnia na dwóch kierunkach: zarządzanie ze specjalnościami: zarządzanie przedsiębiorstwem, logistyka i handel morski, biznes elektroniczny, towaroznawstwo ze specjalnościami: towaroznawstwo i zarządzanie jakością, organizacja usług turystyczno-hotelarskich, technologia i organizacja żywienia, handel i usługi. Absolwenci zarządzania są specjalistami przygotowanymi do pracy w przedsiębiorstwach wszystkich sektorów wytwarzania oraz w usługach na stanowiskach kierowniczych bądź specjalistycznych w zakresie zarządzania i marketingu. Po ukończeniu studiów potrafią m.in. stosować techniki menedżerskie, analizować przedsiębiorstwa, projektować i przeprowadzać standardowe badania marketingowe. Absolwenci towaroznawstwa są specjalistami w zakresie kształtowania, oceny i ochrony jakości produktów i usług.
- Wydział Nawigacyjny kształci w systemie studiów dziennych i zaocznych na kierunkach nawigacja oraz transport.
Kierunek nawigacja obejmuje na studiach inżynierskich sześć specjalności: transport morski, połowy morskie, inżynieria ruchu morskiego, pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne, ratownictwo, morskie systemy informatyczne. Na Wydziale Nawigacyjnym studiuje około 1600 studentów. Jest to duży i renomowany wydział, bardzo dobrze wyposażony w aparaturę, laboratoria i symulatory. Studenci praktykują na statku „Nawigator XXI”. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Dowodem na wysoki poziom działalności wydziału jest przyznany przez Lloyds Register Quality International certyfikat stwierdzający, że system zapewnienia jakości w zakresie kształcenia kadr morskich spełnia międzynarodowe standardy wyrażone w normie ISO 9001:2000. Wyróżniający się studenci Wydziału Nawigacyjnego mogą ubiegać się o możliwość odbycia części studiów za granicą (Barcelona, Flensburg, Elsfleth, Liverpool). Studenci mogą studiować w trybie indywidualnym.
- Wydział Mechaniczny kształci na kierunku mechanika i budowa maszyn. Na wydziale prowadzone są studia w systemie dziennym i zaocznym w specjalnościach: eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn oraz urządzeń okrętowych, eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych, eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych. Wydział ma uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
- Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu jest najmłodszym wydziałem Akademii Morskiej w Szczecinie. Na wydziale prowadzone są dwa kierunki studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz transport.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA