fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Podatnik ma prawo do wypowiedzi w postępowaniu uzupełniającym

Zbieranie przez organ odwoławczy dodatkowych dowodów, np. na ewentualne przedawnienie, uprawnia stronę do ustosunkowania się do zebranego materiału
Pozbawienie tego prawa skutkuje uchyleniem decyzji wydanej po zakończeniu błędnie prowadzonego postępowania. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (Sygnatura akt: I SA/Kr 280/11).
Sprawa dotyczyła podatku od nieruchomości, którego zapłaty żądały od spółki z o.o. lokalne organy podatkowe. Wobec rozbieżności między deklaracją spółki i zapisami w ewidencji gruntów i budynków organ pierwszej instancji wymierzył podatek, opierając się na urzędowych zapisach z ewidencji. Wzywana do złożenia wyjaśnień spółka nie odpowiadała, a organ nałożył na nieruchomość stawkę właściwą dla gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Spółka odwołała się od tej decyzji, twierdząc, że na części nieruchomości, na której znajduje się m.in. stacja transformatorowa, nie prowadziła działalności gospodarczej. Samorządowe kolegium odwoławcze uznało, że to nie ma znaczenia w sprawie. Sam fakt, że posiadała działkę, wystarczy do uznania jej za związaną z działalnością gospodarczą – uzasadniło. Wyjątkiem byłaby tylko niemożność wykorzystywania działki ze względów technicznych.
SKO wyznaczyło spółce termin na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego, a po jego upływie prowadziło dodatkowo postępowanie wyjaśniające i dowodowe w sprawie ewentualnego przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po zakończeniu uzupełniającego postępowania, a przed wydaniem decyzji w drugiej instancji organ nie wyznaczył terminu do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem.
Sprawa trafiła do sądu. Ten zgodził się z merytorycznymi argumentami SKO, ale decyzję uchylił.
– Samorządowe kolegium odwoławcze naruszyło jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego określoną w art. 123 ordynacji podatkowej (tekst jeden. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.): zasadę czynnego udziału stron w każdym jego stadium – stwierdził sąd.
Przed wydaniem decyzji organ podatkowy powinien wyznaczyć stronie siedmiodniowy termin wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Uchybienie to, będące naruszeniem przepisu postępowania, miało, w ocenie sądu wpływ na wynik sprawy, co uzasadnia uchylenie decyzji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA