Płace

Dodatek stażowy nie zawsze oskładkowany

-  Po zmianie regulaminu wynagradzania dodatek stażowy wypłacamy w pełnej wysokości również za te miesiące, w których pracownik pobierał wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek. Wiem, że jest on wówczas zwolniony ze składek społecznych. Ale co ze składką zdrowotną, która jest pobierana z wynagrodzenia chorobowego?
Od dodatku stażowego za czas choroby nie należy opłacać żadnych składek, również zdrowotnej. Ale tylko tej części dodatku, która została wypłacona za dni niezdolności do pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej trzeba stosować przepisy o wyłączeniu ze składek społecznych niektórych składników. Wskazuje je § 2 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Są wśród nich składniki wypłacane za czas niezdolności do pracy i pobierania wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Natomiast to, że od samego wynagrodzenia chorobowego składka zdrowotna jest opłacana, nie ma żadnego znaczenia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL