Podatek dochodowy

PIT: składki sfinansowane z dotacji można odliczyć

Fotorzepa, Bartosz Sadowski BS Bartosz Sadowski
Otrzymałem dotację na założenie własnej firmy. Część pieniędzy została przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Czy składki te mogę odliczyć od podstawy opodatkowania i podatku (płacę podatek według skali na podstawie księgi przychodów i rozchodów)?
Tak. Ustawa o PIT nie uzależnia prawa do odliczenia składek ZUS i zdrowotnej od ich sfinansowania ze środków podatnika.
Z art. 26 ust. 1 pkt 2 tej ustawy wynika, że podstawą obliczenia podatku jest dochód po odliczeniu składek określonych w ustawie z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych: - zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
- potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. Zasady odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne określone są w art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. Zgodnie z nim podatek dochodowy, obliczony według skali lub przy zastosowaniu stawki liniowej, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: a) opłaconą w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika, b) pobraną w roku podatkowym przez płatnika. Każdy z tych przepisów zawiera zastrzeżenie, że prawo do odliczenia nie dotyczy składek, których podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie ordynacji podatkowej zaniechano poboru PIT. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy jej wymiaru. Możliwość odliczenia składek sfinansowanych z dotacji potwierdza interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 22 sierpnia 2011 (IPPB4/415-528/11-2/MP). Z pytaniem wystąpił podatnik, który w 2010 roku rozpoczął prowadzenie warsztatu samochodowego. Wyjaśnił, że otrzymał wsparcie w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości” (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Mógł z niego sfinansować m.in. składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. Izba potwierdziła, że można je uwzględnić w rozliczeniach podatkowych na takich samych zasadach, jak składki płacone z kieszeni przedsiębiorcy. Co prawda odpowiedź ta dotyczy podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ale może być ona wskazówką także dla opłacających podatek na zasadach ogólnych. W zakresie odliczania składek ustawa z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 ze zm.) odsyła bowiem do odpowiednich przepisów ustawy o PIT. Na koniec należy podkreślić, że składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca może albo odliczyć od podstawy opodatkowania, albo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba jednak pamiętać, aby nie uwzględnić ich dwukrotnie. Zobacz więcej w serwisie: Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Zwolnienia, ulgi i odliczenia » Dotacje i dofinansowania Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » Dochody pracownika i zleceniobiorcy » Dotacje i refundacje
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL