Podatek dochodowy

CIT: Wydatki sfinansowane z dotacji nie są kosztem

Rozliczenie dopłaty znacznie się komplikuje, jeśli firma uwzględni wydatki w rozliczeniach podatkowych i dopiero po pewnym czasie otrzyma ich refundację. Wtedy trzeba skorygować koszty. Nie jest jednak jasne, za który okres
Firma, która otrzymuje dofinansowanie z funduszy unijnych, wykazuje przychód zwolniony z CIT. Nie ma przy tym znaczenia sposób wypłaty dotacji.
Niezależnie czy transza dotacji będzie miała charakter zaliczki czy „wyodrębnionej otrzymanej dotacji”, przychód za każdym razem powstanie w momencie otrzymania środków przez wnioskodawcę na rachunek bankowy. Od tego momentu podatnik może bowiem dysponować pieniędzmi jako beneficjent realizowanego projektu. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 29 marca 2011 (IPPB5/423-7/11-4/AS).
Zwolnienie z opodatkownia dofinansowania ze środków unijnych wynika z art. 17 ust. 1 pkt 23, 52 lub 53 ustawy o CIT. Kiedy dofinansowanie nie jest obciążone Zgodnie z ustawą o CIT wolne od podatku są: - dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a – 16m, - dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, - płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców, - środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Ostatni z tych przepisów odwołuje się do odpowiednich regulacji ustawy o finansach publicznych. Warto zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2010 zmieniła się definicja środków publicznych w tej ustawie. Obecnie są to m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Zalicza się do nich środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego. Do środków tych będzie miało właśnie zastosowanie zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o CIT. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie w odpowiedzi z 31 marca 2010 (IPPB5/423-4/10-4/AS).

Wydatki nie są kosztem

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT konsekwencją zastosowania zwolnień jest brak możliwości zaliczenia wydatków sfinansowanych z dotacji do kosztów uzyskania przychodów. Problem może się pojawić, gdy w momencie zakupu nie wiemy jeszcze, czy wydatek będzie zrefundowany ze środków pomocowych. Czy w razie uzyskania potwierdzenia przyznania nam wsparcia powinniśmy skorygować rozliczenia za poprzednie okresy, czy wystarczy obniżyć koszty w bieżącym okresie rozliczeniowym? Niestety, interpretacje organów podatkowych w tym zakresie są sprzeczne. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 26 listopada 2010 (IBPBI/2/423-1692/10/AP) nakazała skorygowanie rozliczeń za okres, w którym wykazano koszt. Z kolei Izba Skarbowa w Poznaniu w piśmie z 17 września 2010 (ILPB3/423-549/10-4/KS) uznała, że koszty trzeba skorygować w roku podatkowym, w którym podatnik otrzymał dofinansowanie. Firmy, które znajdą się w takiej sytuacji, powinny więc rozważyć, czy nie warto wystąpić o dającą im ochronę interpretację.

Środki trwałe

Podobne zasady rozliczania dotacji obowiązują, gdy firma kupi za nią środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne. Stosuje się wtedy art. 12 ust. 4 pkt 6a oraz art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT. W konsekwencji część odpisów amortyzacyjnych naliczanych od wartości początkowej środków trwałych sfinansowanej z dotacji nie jest kosztem uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT). Trzeba jednak pamiętać, że przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży takich środków trwałych należy uwzględnić odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości. Firmy, które otrzymują dotację po rozpoczęciu naliczania odpisów amortyzacyjnych, również mają problemy z prawidłowym rozliczeniem CIT. Organy podatkowe uważają, że wtedy trzeba pomniejszyć koszty o część dokonanych już odpisów amortyzacyjnych. Tak wynika m.in. z interpretacji z 25 listopada 2010 wydanej przez Izbę Skarbową w Poznaniu (ILPB4/423-156/10-4/MC) oraz odpowiedzi Izby Skarbowej w Warszawie z 31 marca 2010 (IPPB5/423-4/10-4/AS). Zgodnie ze stanowiskiem organów w miesiącu otrzymania dotacji należy o odpowiednią kwotę zmniejszyć bieżące koszty uzyskania przychodów. - Michał Roszkowski manager w Accreo Taxand - Piotr Gaczyński starszy konsultant w Accreo Taxand Więcej w serwisie: Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Koszty » Co można wrzucić w koszty » Wydatki sfinansowane dotacją lub refundacją
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL