Od przyrostu wartości gmina bierze 50 proc.

Gminy mogą teraz żądać od właścicieli nieruchomości partycypowania w kosztach budowy urządzeń infrastruktury z udziałem nie tylko środków Skarbu Państwa lub samorządowych, ale także pochodzących z budżetu UE
Tę innowację i jeszcze kilka innych dotyczących opłaty adiacenckiej od przyrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową tych urządzeń infrastruktury lub drogi przynosi ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwalona 24 sierpnia 2007 r. (DzU nr 173, poz. 128). Nowelizacja ta weszła w życie 22 października br.[b]Maksymalna stawka opłaty adiacenckiej, unormowanej w art. 143 – 148b ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.), wynosi 50 proc. przyrostu wartości. Może być oczywiście niższa.[/b]W art. 145 ust. 2 ustawy w nowym brzmieniu wyraźnie zapisano, że aby pobierać tę opłatę, musi być spełniony jeden warunek: w dniu, w którym zostały stworzone warunki, by przyłączyć nieruchomość do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi musi obowiązywać uchwała rady gminy o w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL