fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Uprawnienia rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców nieruchomości

Monika Tyszka, ekspert Ministerstwa Budownictwa.
Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Od 1 stycznia 2008 r. zmieniają się przepisy dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami. Na pytania odpowiadają Monika Tyszka i Maria Rzempała, ekspertki z Ministerstwa Budownictwa.
[srodtytul]RZECZOZNAWCA Z DYPLOMEM MAGISTRA[/srodtytul]
[b]Jestem inżynierem, skończyłem Politechnikę Rzeszowską. Na Akademii Ekonomicznej w Krakowie zrobiłem studia podyplomowe jako rzeczoznawca majątkowy. Teraz odbywam praktykę. Czy po jej zakończeniu w przyszłym roku będę musiał zdawać egzamin?[/b]
[b]Tak[/b] Rzeczoznawcy majątkowi, aby uzyskać uprawnienia, muszą zdać egzamin. W tym zakresie przepisy się nie zmieniają. Oprócz praktyki i studiów podyplomowych trzeba mieć wyższe wykształcenie magisterskie.
[b]W lipcu zeszłego roku wysłałam wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do zakwalifikowania mnie do części pisemnej egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego. Dostałam też z ministerstwa decyzję o zakwalifikowaniu mnie do egzaminu wraz z terminem i miejscem egzaminu (koniec września 2006 r.). Niestety, z powodów osobistych nie mogłam przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, o czym poinformowałam z wyprzedzeniem ministerstwo stosownym pismem. Teraz mogę już podejść do egzaminu. Czy na nowo muszę przechodzić etap kwalifikacyjny? Czy muszę ponownie wysyłać wszystkie dokumenty łącznie z przykładowymi operatami i znowu uiszczać opłatę za ten etap?[/b]
[b]Nie[/b] Wystarczy przysłać do ministerstwa pismo wskazujące termin, w którym czytelniczka chce przystąpić do egzaminu. Takie pismo trzeba złożyć nie później niż na 30 dni przed etapem wstępnym postępowania kwalifikacyjnego. Terminy postępowań kwalifikacyjnych znajdują się na stronie internetowej ministerstwa ([link=http://www.mb.gov.pl]www. mb.gov.pl[/mail]). Po złożeniu pisma czytelniczka powinna otrzymać zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz o konieczności uiszczenia opłaty, ale tylko za sam egzamin, a nie za kwalifikację dokumentów.
[b]Wiem, że praktyka dla kandydatów na pośredników i zarządców musi trwać pół roku, natomiast na rzeczoznawców – rok. Czy może być ona odbywana przez cały ten okres, ale tylko jeden dzień w tygodniu?[/b]
Praktyki dla przyszłych zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami muszą trwać minimum pół roku, z tym że liczba godzin przeznaczonych na realizację programu praktyki nie może być mniejsza niż 200. Natomiast dla kandydatów na rzeczoznawców nie ma limitu godzinowego.
[srodtytul]PRAKTYKI DLA PRZYSZŁEGO POŚREDNIKA[/srodtytul]
[b]Mam wykształcenie prawnicze, studia ukończyłam w 2003 r., w 2004 roku skończyłam roczne podyplomowe studia wyceny nieruchomości i odbyłam półroczną praktykę na rzeczoznawcę majątkowego. Mam też dwuletnie doświadczenie w kancelarii notarialnej oraz trzyletnie doświadczenie w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w dziale Regulacji Prawnych i Obrotu Nieruchomościami. Czy posiadane przeze mnie wykształcenie i doświadczenie zawodowe może się kwalifikować do nadania licencji na pośrednika nieruchomości lub zarządcy nieruchomości bez konieczności odbywania studiów podyplomowych i praktyki w tym zakresie?[/b]
[b]Nie[/b] Przede wszystkim studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości nie spełniają minimów programowych dla studiów w zakresie obrotu nieruchomościami. Dlatego, jeżeli czytelniczka chce się ubiegać o licencję w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, musi ukończyć studia podyplomowe właśnie w tym zakresie. Podejrzewam, że będą również kłopoty z zaliczeniem odbytej praktyki zawodowej, która dotyczyła wyceny nieruchomości. Praktyki zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powinny odbywać się pod kierunkiem osoby uprawnionej (pośrednika w obrocie nieruchomościami prowadzącego działalność przez min. trzy lata), wpisanej na stosowna listę i być odnotowywane w dzienniku praktyk. Z pytania czytelniczki nie wynika, żeby tak rozumianą praktykę zawodową odbyła. Także i ten obowiązek będzie więc musiała uzupełnić.
[b]Czy jest określony czas trwania praktyki w zakresie pośrednictwa nieruchomościami?[/b]
[b]Tak[/b] Musi trwać ona przynajmniej pół roku i nie mniej niż 200 godzin. Wynika to z obecnie obowiązującego [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=177013]rozporządzenia z 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (DzU z 2005 r. nr 35, poz. 314)[/mail]. Jak będzie po nowym roku, określi to nowe rozporządzenie, które jest jeszcze na etapie prac koncepcyjnych. Ukaże się ono z pewnością do końca tego roku.
[b]Czy praktyka, którą odbyłam przed ukończeniem studiów, będzie ważna przy ubieganiu się o licencję pośrednika czy też będę musiała ponownie odbyć praktykę po ukończeniu studiów?[/b]
Obecnie obowiązujące rozporządzenie wskazuje pewną kolejność. Najpierw należy ukończyć studia wyższe i studia podyplomowe, a dopiero potem odbyć praktykę zawodową. Natomiast o wyjątkowej sytuacji, w jakiej znalazły się osoby, które ukończyły kurs w zakresie pośrednictwa nieruchomościami, odbyły praktykę zawodową, a następnie ukończyły studia podyplomowe, zadecyduje nowe rozporządzenie, które ukaże się do końca tego roku. Wkrótce jego projekt powinien się znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Budownictwa.
[b]Czy po zmianie przepisów dzienniki praktyk pozostaną takie same? Czy praktyki, które zaczęłam na starych zasadach, będą nadal zaliczane?[/b]
[b]Tak[/b] Nawet jeśli będą zmiany, to nie będą one dotyczyły czytelniczki. Jeżeli bowiem rozpoczęła ona praktyki w czasie obowiązywania obecnego rozporządzenia, to ich zaliczenie nastąpi na dotychczasowych zasadach. I to nawet jeżeli praktykę ukończy po nowym roku. Ewentualne nowe zasady zaczną obowiązywać tych, którzy rozpoczną praktyki po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia.
[b]Początkowo odbywałam praktyki w zakresie pośrednictwa nieruchomościami w Lublinie, później przeniosłam się do Warszawy. Mam w zeszycie praktyk adnotację, że zmieniłam prowadzącego. Czy takie praktyki zostaną uznane?[/b]
[b]Tak.[/b] Oczywiście pod warunkiem, że łącznie trwały pół roku i nie mniej niż 200 godzin. Zakładam też, że osoby prowadzące praktyki mają odpowiednie uprawnienia do ich prowadzenia.
[srodtytul]KOSZTY I TERMINY[/srodtytul]
[b]Ile będzie kosztował egzamin?[/b]
Wysokość opłaty egzaminacyjnej dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości w 2008 roku nie ulegnie zmianie, ponieważ postępowania kwalifikacyjne w przypadku tych osób będą prowadzone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, i wyniesie 1150 zł (etap wstępny, część ustna oraz pisemna egzaminu). Natomiast wysokość opłaty egzaminacyjnej dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych zostanie określona w rozporządzeniu wykonawczym. Bardzo możliwe, że nie ulegnie zmianie. Obecnie w ministerstwie trwają prace nad ustaleniem wysokości opłaty. Stosowne rozporządzenie zostanie wydane do końca tego roku.
[b]W jakim terminie od zdania egzaminu mogę dostać licencję?[/b]
W ciągu 30 dni od daty zdania egzaminu uprawniającego do nadania licencji czytelnik powinien otrzymać świadectwo nadania licencji.
[b]Mam ukończone studia wyższe zawodowe i studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz praktykę zawodową. W najbliższym czasie nie przewiduję wykonywania tego zawodu, ale widzę taką możliwość w przyszłości. Czy po otrzymaniu licencji muszę natychmiast dokonać wpisu do rejestru zarządców czy mogę to zrobić w dowolnym terminie? Czy taka licencja nie wygasa?[/b]
Osoba, która uzyskuje licencję zawodową, jest wpisywana z urzędu do odpowiedniego rejestru osób posiadających stosowne licencje. Należy przypomnieć, że wszyscy mają obowiązek aktualizacji danych zamieszczonych w rejestrze (np. przy zmianie adresu, nazwiska). W sytuacji czasowego niewykonywania działalności zawodowej licencja nie wygasa.
[srodtytul]NIEZBĘDNE DOKUMENTY[/srodtytul]
[b]Jakie dokumenty muszą złożyć osoby przy ubieganiu się o uzyskanie licencji w zakresie pośrednictwa nieruchomościami po 1 stycznia 2008 roku?[/b]
Trzeba będzie złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 182 ust. 1 znowelizowanej [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175872]ustawy o gospodarce nieruchomościami[/mail]. Szczegółowo określi to obecnie opracowywane rozporządzenie ministra budownictwa. Już teraz można wskazać, że będą to z pewnością:
- oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe,
- dokumenty poświadczające posiadanie wykształcenia wyższego (dyplom),
- dokumenty poświadczające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (dyplom),
- dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (dziennik praktyki zawodowej, trzy opisy transakcji).
W przypadku ukończenia studiów wyższych, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, trzeba przedstawić zaświadczenie uczelni stwierdzające, że program studiów wyższych rzeczywiście uwzględnia ustalone minimum. Ponadto konieczne będą dwie fotografie i dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Każdy dokument niebędący oryginałem powinien być potwierdzony przez notariusza za zgodność z oryginałem.
[b]Czy będzie lista organizacji, w których można odbywać praktyki w zakresie pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami?[/b]
Określi to nowe rozporządzenie, ale nie spodziewamy się zmian w tym zakresie. W tej chwili takie listę prowadzących praktyki zawodowe prowadzi organizator praktyki zawodowej, czyli związek stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA