fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Nieruchomości w rękach specjalistów z uprawnieniami

Renata Krupa-Dąbrowska
Pośrednikiem, zarządcą lub rzeczoznawcą majątkowym mogą być tylko osoby z licencją zawodową. Jej zdobycie nie jest łatwe. Kandydat musi mieć odpowiednie wykształcenie, a także odbyć praktyki i zdać egzamin.Wiele osób musi to robić wielokrotnie
W opinii członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dzieje się tak dlatego, że kandydaci są źle przygotowani.Odmiennego zdania są kandydaci do tych zawodów. Winę zrzucają na pisemne testy. Ich zdaniem część zawartych w nim pytań nie ma nic wspólnego z przyszłym zawodem. Poza tym komisja egzaminacyjna daje im zbyt mało czasu na udzielenie odpowiedzi.Od nowego roku kandydaci do zawodu zarządcy oraz pośrednika nie będą już zdawać egzaminów. Wyjątkiem będą osoby ze średnim wykształceniem oraz rzeczoznawcy majątkowi, dla których sprawdzian wiedzy nadal będzie obowiązkowy. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim egzaminów, ale i innych kwestii.Uprawnienia zawodowe może zdobyć tylko osoba fizyczna. Nie może to być firma, np. firma konsultingowa, agencja nieruchomości czy zarządzająca nieruchomościami. Licencję może mieć natomiast właściciel firmy lub jej pracownik.Wcześniej jednak trzeba spełnić wymagania, jakie stawia ustawa o gospodarce nieruchomościami.
O licencje w tych dwóch zawodach może się więc starać osoba, która:? posiada pełną zdolność do czynności prawnych,? nie była karana za przestępstwa: skarbowe, gospodarcze, przeciwko mieniu, dokumentom, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, a także inne przestępstwa, które mogą mieć wpływ na wykonywany zawód,? ma wyższe wykształcenie (nie ma znaczenia, tak jak w wypadku rzeczoznawców, jaki rodzaj studiów się skończyło),? skończyła podyplomowe studia z zakresu zarządzania nieruchomościami lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,(Ten wymóg nie dotyczy osób, które ukończyły studia z programem uwzględniającym minimalne wymogi programowe dla odpowiednich studiów podyplomowych).Zakres programowy ustala minister budownictwa w formie komunikatów. Ostatnie wydał 20 czerwca 2007 r. Są one dostępne na stronie internetowej ministerstwa (www. mb.gov.pl). Publikuje się je także w dzienniku urzędowym ministra budownictwa.W nowych programach położono większy nacisk na prawo budowlane, przepisy mieszkaniowe, zmniejszono zaś liczbę godzin z ekonomii.? odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania. Trzeba to zrobić u czynnego zawodowo pośrednika lub zarządcy.
Rzeczoznawcy majątkowi to specyficzna grupa zawodowa coraz lepiej prosperująca na rozwijającym się rynku nieruchomości. Żeby jednak dostać się do tego grona, trzeba spełnić wiele wymagań i uzyskać odpowiednie uprawnienia, które nadaje minister budownictwa.Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego nie jest proste. Mimo złagodzenia przepisów dla dwóch innych grup zawodowych zajmujących się nieruchomościami – zarządców i pośredników – rzeczoznawców nadal będą obowiązywały wyższe wymagania, przede wszystkim obowiązkowy egzamin. Będą oni też musieli mieć wyższe wykształcenie magisterskie.
[ramka]
Rzeczoznawca majątkowy określa przede wszystkim wartość nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Może sporządzać opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, a dotyczące:? rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;? efektywności inwestowania w nieruchomości;? skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;? oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;? bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;? określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;? wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;? wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.[/ramka]
[ramka]
[ramka]
Zasady odpowiedzialności zawodowej zawiera ustawa o gospodarce nieruchomościami.Każdy z opisywanych zawodów posiada też swoje standardy zawodowe, których trzeba przestrzegać. Szczegółowo opisują one sposób postępowania przy wykonywaniu różnego rodzaju prac. Standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe w uzgodnieniu z właściwym ministrem (obecnie budownictwa). Komunikaty o ich uzgodnieniu zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym właściwego ministra (można je znaleźć na stronie Ministerstwa Budownictwa www.mb.gov.pl.Wyżej wymienieni specjaliści muszą też działać ze szczególną starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Wobec rzeczoznawcy, pośrednika, zarządcy można orzec, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, kary dyscyplinarne:Są to:? upomnienie,? nagana,? zawieszenie wykonywania uprawnień zawodowych na okres od sześciu miesięcy do roku (będzie od trzech miesięcy do roku),? zawieszenie wykonywania uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym (po nowelizacji będzie dotyczył tylko rzeczoznawców),? pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne ich nadanie (dodany nowelizacją),? pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne ich nadanie po upływie trzech lat od dnia ich pozbawienia.Możliwe jest też pozbawienie uprawnień zawodowych w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych oraz jeżeli osoba zostanie skazana za niektóre przestępstwa (te, które wykluczają ubieganie się o uprawnienia). Po nowelizacji dojdzie do tych przyczyn sądowy zakaz wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości.
[ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA