fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Kiedy razem odwiedzić rejenta

Stan cywilny ma istotny wpływ na sytuację osób nabywających lub zbywających nieruchomości. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa zwana ustawową. Obejmuje ona wszystko to, co małżonkowie nabywają wspólnie i osobno w trakcie małżeństwa. Wyjątkiem jest majątek, który należy do majątku osobistego małżonków.
Warto pamiętać, że majątek osobisty każdego z małżonków stanowią także przedmioty nabyte w zamian za składniki jego majątku osobistego. Jeżeli np. jeden z małżonków nabył nieruchomość przed zawarciem małżeństwa lub otrzymał ją w drodze spadku, następnie sprzedał tę nieruchomość i za uzyskane pieniądze kupił inną, to nieruchomość nabyta nadal stanowi jego majątek osobisty. Każdy z małżonków może samodzielnie rozporządzać swoim majątkiem osobistym. Może więc swobodnie zbywać nieruchomości, które są jego częścią oraz samodzielnie nabywać nieruchomości, wykorzystując do tego własne środki.
Zdecydowanie inaczej jest z dysponowaniem majątkiem wspólnym. Tutaj musi być zgodne współdziałanie obojga małżonków. Brak zgody jednego z nich uniemożliwia w praktyce zbycie, obciążenie albo odpłatne nabycie nieruchomości. Można co prawda zastąpić taki brak zgody zezwoleniem sądu, ale jest to sytuacja wyjątkowa i w praktyce występuje niezwykle rzadko. Współdziałanie obojga małżonków oznacza przede wszystkim obecność obojga przy zawieraniu danej umowy, np. zakupu lub sprzedaży nieruchomości albo też obciążaniu nieruchomości (np. poprzez ustanowienie hipoteki, użytkowania, służebności). Jeżeli jeden z małżonków nie może być obecny przy zawieraniu takiej umowy, powinien udzielić drugiemu małżonkowi odpowiedniej zgody. W przypadku zbycia, obciążenia lub nabycia nieruchomości taka zgoda musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Zgoda taka jest szczególnym oświadczeniem woli jednego z małżonków - odnosi się do ich majątku wspólnego. Na jej podstawie drugi z małżonków może na przykład kupić nieruchomość za ich fundusze wspólne bądź sprzedać ich nieruchomość. Od takiej zgody należy wyraźnie odróżnić pełnomocnictwo, które uprawnia do działania w cudzym imieniu. W odniesieniu do majątku wspólnego małżonków pełnomocnictwa mogą udzielić wspólnie oboje małżonkowie osobie trzeciej, ażeby w ich imieniu pełnomocnik dokonał konkretnej czynności prawnej, np. sprzedał bądź kupił nieruchomość. Jeżeli jednak pełnomocnictwa dokonuje tylko jeden z małżonków, drugi musi mu udzielić wspomnianej zgody.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA