fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie szybsze i niedrogie

Użytkownicy wieczyści będą mogli przekształcać prawo do swoich nieruchomości we własność na korzystniejszych niż dotychczas warunkach
Stanie się tak, jeśli Sejm uchwali nowelizację ustawy przekształceniowej z 29 lipca 2005 r. (DzU nr 175, poz 1459). Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem nowelizowanej obecnie ustawy było przyspieszenie procesu przekształceń. Nie spełniła ona jednak swego zadania. Przeszkodził temu szybki wzrost cen nieruchomości, który pociągnął za sobą zwyżkę opłat za przekształcenie.
Projektodawcy proponują teraz, aby na wniosek osoby ubiegającej się o przekształcenie opłaty te podlegały rozłożeniu na raty na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat.
Dla dwóch kategorii wnioskodawców nowela wprowadzałaby obowiązkowe bonifikaty. Przysługiwałyby one w wysokości 85 proc. osobom, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.
Osobom fizycznym, które prawo wieczystego użytkowania uzyskały przed 5 grudnia 1990 r., oraz ich spadkobiercom przysługiwałaby bonifikata 50 proc. Data ta wiąże się z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o gospodarce gruntami, która pozwoliła na sprzedaż gruntów Skarbu Państwa i gmin. Wcześniej, jak wskazywał Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 8/98), osoby zamierzające taki grunt nabyć skazane były jedynie na użytkowanie wieczyste.
Prawo do opłaty obniżonej o 50 proc. mieliby także właściciele nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
Wprowadzenie do ustawy przekształceniowej bonifikat obligatoryjnych nie wykluczałoby stosowanych obecnie za zgodą wojewody, właściwej rady bądź sejmiku bonifikat fakultatywnych. W wypadku bonifikat obligatoryjnych zgoda ta nie byłaby wymagana, co znacznie przyspieszałoby postępowanie.
W razie zbiegu prawa do bonifikaty z różnych tytułów projektodawcy zakładają stosowanie najkorzystniejszej. Przyspieszeniu postępowania i obniżeniu jego kosztów miałoby też służyć przywrócenie obowiązującego do nowelizacji z 2005 r. przepisu, że podstawą obliczenia wysokości opłaty jest wycena nieruchomości, która była dokonana w okresie nie dłuższym niż dwa lata od złożenia wniosku o przekształcenie.
Prawo do nieodpłatnego przekształcenia miałyby osoby, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie, a także w zamian za pozbawienie tzw. gruntów warszawskich. Osoby te mogą domagać się prawa własności użytkowanych przez siebie nieruchomości niezależnie od ich przeznaczenia. Większość postanowień ustawy przekształceniowej dotyczy bowiem nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. W tym wypadku przyznanie prawa własności stanowi rekompensatę za utracone wcześniej nieruchomości. Osoby te będą też zwolnione z opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie przekształcenia.
Projekt trafił do konsultacji.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA