fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rentę planistyczną zapłacisz nie tylko przy sprzedaży nieruchomości

Planując zbycie firmowej nieruchomości, trzeba pamiętać również o quasi-podatkowych opłatach, które mogą być nałożone na zbywcę, jeśli w czasie gdy był on właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości, uchwalono albo zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Jeżeli w wyniku tego wartość nieruchomości wzrosła, wójt, bur- mistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Potocznie jest ona nazywana rentą planistyczną. Nie może być wyższa niż 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Tak wynika z art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr80, poz. 717 ze zm.).Notariusz sporządzający umowę dotyczącą zbycia nieruchomości ma obowiązek przesłania właściwemu organowi wypisu z aktu notarialnego obejmującego taką umowę wterminie7 dni od dnia jego sporządzenia. Decyzja w sprawie renty planistycznej jest wydawana bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego.Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, może też żądać ustalenia wysokości renty planistycznej jeszcze przed jej zbyciem (art. 37 ust. 7 ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA