Musisz mieć teczkę dla każdego pracownika

Zatrudniając pracowników, musisz prowadzić ich akta osobowe. Należy je przechowywać przez 50 lat. Ten obowiązek dotyczy również dokumentów płacowych, które służą ustalaniu uprawnień emerytalno-rentowych
Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika wynika z art. 99 pkt 9a k.p. Szczegółowo reguluje to rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286 ze zm., dalej rozporządzenie o dokumentacji pracowniczej).Dokumentację pracowniczą prowadzi się oddzielnie dla każdego zatrudnionego na umowę o pracę.Dokumentacja składa się z kopii lub odpisów, które pracodawca sporządza na postawie oryginałów. To w zasadzie jedyny powód, kiedy szef może żądać ich przedstawienia.Uwaga! Jeżeli zatrzyma oryginały dokumentów pracowniczych, a na skutek tego zatrudniony poniesie szkodę, to niewykluczone, że szef będzie musiał wypłacić mu odszkodowanie. Sąd może je przyznać w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, ale n...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL