fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wykonawca musi złożyć oryginał pełnomocnictwa

Przedsiębiorcy startujący w przetargach powinni dołączać do oferty oryginały pełnomocnictwa lub kopie poświadczone notarialnie. Nawet wówczas, gdy zamawiający dopuszcza w specyfikacji złożenie kopii poświadczonych przez samych wykonawców
Taki wniosek nasuwa się po analizie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 stycznia 2007 r. (V Ca 85/07). W sprawie tej konsorcjum firm wraz z ofertą złożyło kopie pełnomocnictw (konsorcyjne oraz dla osoby fizycznej udzielone przez lidera konsorcjum) poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została odrzucona na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz 9 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp). W uzasadnieniu zamawiający wyjaśnił, że pełnomocnictwa nie spełniają wymogów formalnych, gdyż nie są ani oryginałami, ani odpisami pełnomocnictwa poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez notariusza.Wywołało to ogromne zdziwienie konsorcjantów, gdyż zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), którym to dokumentem przede wszystkim kierują się wykonawcy, przygotowując ofertę, w sposób jednoznaczny dopuścił możliwość załączen...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA