Aplikacje/egzaminy

Druga próba otwarcia korporacji prawniczych

Łatwiejsze egzaminy na aplikacje oraz możliwość zdobycia uprawnień adwokata, radcy i notariusza bez odbycia aplikacji przewiduje projekt zmiany ustaw regulujących wykonywanie tych profesji
Przygotowanymi w Ministerstwie Sprawiedliwości propozycjami ma się zająć jeszcze w czerwcu Komitet Rady Ministrów. Projekt powstał w celu poprawienia przepisów, które w ubiegłym roku unieważnił Trybunał Konstytucyjny. Zawiera również nowe rozwiązania dotyczące państwowych egzaminów na aplikacje, które m.in. mają usprawnić ich przebieg.
Najważniejsze jednak jest proponowane ich ułatwienie. Zamiast 250 pytań i 150 prawidłowych odpowiedzi koniecznych do zdania ma być 150 pytań i 90 punktów wystarczających do zaliczenia. Na 90 dni przed egzaminem zdający dowiedzą się z internetowej strony ministerstwa, jakie akty prawne będą podstawą testów. Nie będzie pytań z prawa finansowego i europejskiego. Test dla kandydatów na adwokatów i radców ma być identyczny. Odbywałby się między trzecią sobotą czerwca a drugą lipca po to, żeby zajęcia na aplikacji mogły się rozpoczynać się 15 października, po ukończeniu procedur związanych z wpisami na listy aplikantów. Niezbędny dyplom magistra prawa kandydaci mogliby donieść komisji egzaminacyjnej nawet na tydzień przed terminem; wcześniej wystarczyłoby zaświadczenie o zaliczeniu wszystkich egzaminów i praktyk oraz wyznaczonym terminie obrony pracy magisterskiej. Nowością w przebiegu aplikacji ma być zastąpienie półrocznych praktyk w sądzie i prokuraturze wymogiem udziału aplikanta w 30 posiedzeniach sądowych, także w roli obserwatora.
Przeprowadzanie egzaminów zawodowych projekt pozostawia w gestii ministerstwa. Aby zadośćuczynić orzeczeniom TK, wprowadza jednak równą liczbę przedstawicieli MS oraz korporacji w ośmioosobowych komisjach egzaminacyjnych. Egzamin pisemny i ustny ma sprawdzać praktyczne umiejętności w formie rozwiązywania zadań prawnych i rozstrzygania kazusów; projekt precyzuje kryteria ocen i przewiduje nagrywanie części ustnej. Założeniem nowelizacji jest także ponowne otwarcie zablokowanej przez TK możliwości wejścia do korporacji dla prawników bez aplikacji. Sprecyzowano wymagania, jakie powinni spełniać, przede wszystkim dotyczące okresu praktyki oraz aktualności wiedzy prawniczej. Masz pytanie do autora, e-mail: i.walencik@rzeczpospolita.pl Projekt jest dostępny pod adresem: www.rp.pl/prawo/projekty - profesorowie, doktorzy habilitowani nauk prawnych - sędziowie, prokuratorzy i notariusze (radcowie/adwokaci) - radcowie Prokuratorii Generalnej z trzyletnim stażem pracy - asesorzy sądowi i prokuratorscy z sześciomiesięcznym stażem pracy - osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po 1 stycznia 1991 r. i w ostatnich pięciu latach przez rok wykonywały w kancelarii prawniczej czynności związane bezpośrednio ze świadczeniem pomocy prawnej albo przez 18 miesięcy pracowały jako referendarz sądowy lub asystent sędziego - doktorzy nauk prawnych, którzy w ostatnich pięciu latach przez 18 miesięcy pracowali w kancelarii prawniczej bezpośrednio przy świadczeniu pomocy prawnej albo przez 2 lata pracowali jako referendarz lub asystent ... przystąpić do egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego bez aplikacji: - doktorzy nauk prawnych - osoby, które w ostatnich dziesięciu latach pracowały przez pięć lat jako referendarz sądowy lub asystent sędziego - absolwenci prawa, którzy w ostatnich dziesięciu latach przez sześć lat zatrudnieni byli w kancelarii prawniczej (notarialnej) do wykonywania czynności związanych bezpośrednio ze świadczeniem pomocy prawnej (notarialnych) - osoby, które zdały egzamin sędziowski, notarialny lub prokuratorski po 1 stycznia 1991 r. - w zakresie uzupełniającym - absolwenci prawa, którzy w ostatnich dziesięciu latach przez sześć lat pracowali w urzędach administracji, wykonując wymagające wiedzy prawniczej czynności odpowiadające świadczeniu pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL