Komornik jest płatnikiem, ale nie ma jak wywiązać się z obowiązków

Czy komornik jest płatnikiem podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji prowadzonej pod nadzorem sądu? Organy podatkowe twierdzą, że tak. Stanowiska sądów administracyjnych są podzielone
Sprawę ostatecznie zamknąć może wyrok Trybunału Konstytucyjnego, do którego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wniósł pytanie prawne. Spytał o to, czy art. 18 ustawy o VAT w zakresie, w jakim nakłada na komorników sądowych obowiązki płatnika od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy nieruchomości będącej własnością dłużnika, jest niezgodny z art.2 konstytucji (postanowienie z 28 czerwca 2007 r.,ISA/Po 357/06).Przypomnijmy, że przepis, na tle którego powstał spór, mówi, że: ¦ organy egzekucyjne określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ¦ komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.W wypadku egzekucji z rzeczy ruchomych nie budzi wątpliwości, że komornik pełni funkcję płatnika VAT. Pows...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL