fbTrack

Ustrój i kompetencje

Zezwolenie ma być zgodne z uchwałą

Organy gmin mogą zakazać lokalizowania punktów sprzedaży i podawania alkoholu również w miejscach, których nie wylicza ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną spółki z o.o. Salonik Świateł w Warszawie.
Spółka starająca się o zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kawiarni potknęła się o negatywną opinię komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja uznała wniosek spółki za niezgodny z ówczesną uchwałą Rady m.st. Warszawy z 13 marca 2003 r. Zabraniała ona usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w budynkach przylegających bezpośrednio do terenu placówki oświatowej. W tym samym budynku co kawiarnia spółki funkcjonowała szkoła baletowa. Wobec negatywnej opinii komisji spółka nie dostała zezwolenia, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił jej skargę.
W skardze kasacyjnej do NSA firma sugerowała, że uchwała Rady m.st. Warszawy została wydana niezgodnie z upoważnieniem ustawowym. Zdaniem spółki o miejscach, w których zabrania się podawania i sprzedaży alkoholu, rozstrzyga ustawa w art. 14. Wyliczono w nim m.in. teren szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, ale nie ma mowy o sąsiedztwie z nimi. Nie istnieje przepis, który upoważniałby organy samorządu do ustalania innych miejsc poza wymienionymi w art. 14. NSA stwierdził jednak, że rada gminy może określać takie miejsca na podstawie art. 14 ust. 6. Upoważnia on rady gmin do wprowadzania stałych lub czasowych zakazów również w innych, niewymienionych miejscach (sygn. II GSK 120/07). Od 2003 r. Rada m.st. Warszawy podjęła cztery uchwały ustalające zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie z obowiązującymi obecnie uchwałami z 26 października 2006 r. takie punkty mogą być zlokalizowane w odległości przekraczającej 50 m od szkoły czy placówki oświatowowychowawczej. Ponieważ szkoła baletowa znajduje się dalej, spółka Salonik Świateł uzyskała w marcu 2007 r. zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu w swojej kawiarni.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL