fbTrack

Wyjaśnienia urzędów

Stanowisko MF w sprawie sprawozdań WFOŚiGW

Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa informuje, że obowiązek składania sprawozdań z wykonania planów finansowych (zgodnie z art. 265 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325303]ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[/link]) dotyczy także [b]wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej[/b].
[srodtytul] Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że stosownie do postanowień: [/srodtytul] 1) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=258935]ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)[/link]:
- wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325303]ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[/link], których celem działania jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 400 ust 2 i art 400 b ust 2), - do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, jako organów, należy m.m. składanie, w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, sprawozdań z działalności wojewódzkich funduszy - właściwemu zarządowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska (art. 400 h ust l pkt 7b); 2) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325303]ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[/link]): - sektor finansów publicznych tworzą mi. in. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 9 pkt 14), - podstawą gospodarki finansowej samorządowych osób prawnych, tworzonych na podstawie odrębnych ustaw jest plan finansowy, sporządzany zgodnie z ustawami o ich utworzeniu, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych (art. 30), - Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do 31 maja roku następnego, roczne sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej, które powinno zawierać m.in. przychody i koszty jednostek, o których mowa wart. 9 pkt 14 (art. 182 ust.3). Uwzględniając powyższe oraz fakt, że nieodłączną częścią sprawozdania z działalności wojewódzkiego funduszu, jest sprawozdanie z wykonania planu finansowego - obowiązek składania sprawozdań przez samorządowe osoby prawne, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, wynikający z art. 265 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325303]ustawy o finansach publicznych[/link], dotyczy także wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Źródło: Ministerstwo Finansów

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL