fbTrack

Orzecznictwo

Na wniesienie odwołania jest 14 dni

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Organ nie może odmówić rozpatrzenia odwołania od decyzji, jeśli strona wniesie je w terminie. Ma na to 14 dni liczonych od doręczenia decyzji
[b]Tak postawnowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 12 sierpnia 2010 r., III SA/Kr 207/10 [/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul] Wojewoda stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez prezydenta miasta, orzekającej o wymeldowaniu D.I. z pobytu stałego z lokalu. W uzasadnieniu podano, że decyzja organu I instancji została doręczona odwołującemu się 19 listopada 2009 r.
Termin do wniesienia odwołania upłynął 3 grudnia. Tymczasem odwołanie od decyzji zostało wniesione 4 grudnia. Złożono je zatem z uchybieniem terminu. Na postanowienie wojewody D.I. złożył skargę. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] WSA przypomniał, że podstawę prawną zaskarżonego postanowienia wydanego przez wojewodę stanowią art. 134 k.p.a. w związku z art. 129 § 2 tego kodeksu. Ten ostatni przepis mówi, że odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne. Z akt sprawy wynika, że decyzję prezydenta miasta orzekającą o wymeldowaniu D.I. z pobytu stałego po raz pierwszy awizowano 6 listopada 2009 r. i od tej daty należy obliczyć termin 14 dni zgodnie z treścią art. 44 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2623EE011318B326480D76076FE77DD5?id=133093]kodeks postępowania administracyjnego[/link], który mówi, że w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43: - poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania pisma przez pocztę, - pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) – w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę albo organ. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w określonym miejscu, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub gdy nie jest to możliwe na drzwiach mieszkania adresata, jego biura albo innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Wynika z tego, że doręczenie D.I. decyzji organu I instancji nastąpiło 20 listopada, a nie – jak błędnie przyjął to organ – 19 listopada. Tak więc termin do odwołania upływał 4 grudnia, a nie – jak przyjął to wojewoda – 3 grudnia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL