fbTrack

Firma

Bogatynia odbuduje miejsca pracy

Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Przedsiębiorcy z terenów, na których tego lata wystąpiły klęski pogodowe, mogą liczyć na nieoprocentowane pożyczki. A to dzięki zmianie rozporządzeń i ustawie o wspieraniu firm dotkniętych skutkami powodzi, które weszły w życie 13 sierpnia
Przedsiębiorcy z Bogatyni i okolic, którzy ucierpieli wskutek katastrofalnych opadów deszczu i wylania pobliskich rzek, już mogą występować o jednorazową pożyczkę do wysokości poniesionej szkody, ale nie więcej niż o 50 tys. zł. Taki maksymalny poziom pomocy określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=363352]ustawa z 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (DzU nr 148, poz. 992)[/link].
Jeśli przedsiębiorca miał polisę od następstw klęsk żywiołowych, budżetowe wsparcie nie przekroczy różnicy między poniesionymi szkodami a odszkodowaniem wypłaconym z ubezpieczenia. Pomoc ma służyć usuwaniu strat w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego prowadzenia biznesu. Nie dotyczy to jednak działalności rolniczej polegającej na uprawach rolnych czy hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
[srodtytul]Dla kogo i na jak długo[/srodtytul] Z pożyczki tej skorzysta tylko ten, kto w dniu powodzi: - wykonywał działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162285]ustawy z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (DzU nr 84, poz. 906)[/link], - zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników, - nie jest przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu pkt 9 – 11 komunikatu Komisji „Wytyczne wspólnotowe o pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw” (DzUrz UE C 244 z 1 października 2004 r., str. 2, ze zm.), - nie otrzymał innej pomocy ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych po powodzi. Pożyczkę trzeba spłacić w ciągu trzech lat, ale okres karencji w jej regulowaniu wynosi dziewięć miesięcy i liczy się od dnia zawarcia umowy. Jej zabezpieczeniem jest weksel in blanco. Przedsiębiorca ma też uważać na inne terminy, przed upływem sześciu miesięcy od zawarcia umowy z funduszem pożyczkowym musi wykorzystać i przedstawić rozliczenie otrzymanej pożyczki. Wyjątkowo okres ten fundusz przedłuży o kolejne trzy miesiące. [srodtytul]Plik dokumentów[/srodtytul] Wniosek o udzielenie pożyczki przedsiębiorca składa do funduszu pożyczkowego w ciągu sześciu miesięcy od wystąpienia szkody powstałej po powodzi. Do niego dołącza: - zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania przez poszkodowanego działalności gospodarczej, potwierdzające, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi, oraz - własne oświadczenie o: – spełnianiu warunków dotyczących wielkości zatrudnienia, stanu finansowego firmy i braku innej pomocy popowodziowej, – wykonywaniu działalności gospodarczej w dniu wystąpienia powodzi albo jej zawieszeniu, – tym, czy w dniu wystąpienia powodzi miał umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych. [srodtytul]Potrzeba nowelizacji [/srodtytul] Kolejne opady deszczu spowodowały konieczność nowelizacji przepisów. Chodzi m.in. o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=363361]ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (DzU nr 148, poz. 993)[/link]. Stosuje się ją również do poszkodowanych w wyniku kolejnych tegorocznych zalań i osunięć ziemi. Dotyczy to m.in. pracodawców, którzy nie działają wskutek powodzi. Mogą oni wystąpić o nieoprocentowaną pożyczkę z FGŚP na zaspokojenie wynagrodzeń załogi. Dzięki zmienionemu rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 13 sierpnia 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (DzU nr 148, poz. 995), wykazy pracowników do FGŚP obejmą też kolejny miesiąc wystąpienia klęski (lipiec). Nowe są także załączniki do tego rozporządzenia dotyczące m.in. wykazów pracowników. Z kolei [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=363354]rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (DzU nr 148, poz. 994)[/link] wskazało, do kiedy pracodawca może liczyć na szczególne traktowanie. Dotyczy to także m.in. PFRON i wykorzystania jego pieniędzy na cele związane ze wsparciem niepełnosprawnych pracowników. [ramka][b]Dla nieubezpieczonych[/b] Szczególne rozwiązania zagwarantowano tym, którzy w dniu powodzi nie mieli ubezpieczonej firmy od następstw klęsk żywiołowych. Jeśli taki przedsiębiorca wykorzystał otrzymaną pomoc zgodnie z ustawą, umorzeniu podlega 75 proc. udzielonej pożyczki. Pozostała do spłaty 1/4 nie będzie oprocentowana. Przedsiębiorcy zwolnieni są z podatku dochodowego od kwot umorzonych pożyczek przyznanych na podstawie tej ustawy. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL