Praca, emerytury, renty

Czasem ZUS sam potwierdzi okresy ubezpieczenia

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Aby zainteresowany otrzymaniem emerytury dostał świadczenie, musi przejść przez całe postępowanie, które wykaże, że spełnia warunki do jego wypłaty
Takie postępowanie w sprawach świadczeń emerytalnych co do zasady wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego. Na samym podaniu sprawa się nie kończy.
Osoba, która ubiega się o świadczenie, ma jeszcze przed sobą za zadanie udokumentowanie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia pozwalających na uzyskanie emerytury. Co jest dowodem w sprawie?
[b]Do celów emerytalno-rentowych dokumentami potwierdzającymi okres zatrudnienia jest pisemne zaświadczenie zakładu pracy (pracodawcy) i świadectwo pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa[/b] zawierająca odpowiednie wpisy (datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy i jej wymiar, pieczątkę zakładu pracy oraz podpis i pieczątkę służbową pracodawcy lub upoważnionego pracownika). Dowodem jest też wydane przez ZUS potwierdzenie, a także stosowne orzeczenie sądu. Kiedy ZUS sam potwierdza okresy ubezpieczenia oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne? [srodtytul]Własna działalność...[/srodtytul] Jeśli będzie miał własną dokumentację dotyczącą danej osoby. Oddział ZUS właściwy ze względu na siedzibę zakładu pracy, miejsce wykonywania pracy lub miejsce zamieszkania ubezpieczonego (jeżeli osoba zainteresowana sama za siebie opłacała składki na ubezpieczenie społeczne) – na podstawie dokumentacji własnej – może bowiem potwierdzić okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu oraz okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i wysokość podstawy wymiaru składek osobom, które prowadziły działalność na własny rachunek, oraz innym osobom niepozostającym w stosunku pracy. Chodzi tutaj o: - rzemieślników (tj. osoby wykonujące rzemiosło na podstawie wymaganego uprawnienia przemysłowego, zezwolenia, karty rzemieślniczej) i osoby z nimi współpracujące (za okres od 1 lipca 1965 r.), - właścicieli i współwłaścicieli taksówek (za okres od 1 lipca 1969 r.), - osoby, które zajmowały się rybołówstwem morskim na własny rachunek oraz uprawiały flisactwo turystyczne na rzece Dunajec i osoby z nimi współpracujące (za okres od 1 marca 1970 r.), - osoby prowadzące działalność handlowo-usługową na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące (za okres od 25 sierpnia 1973 r.), - adwokatów, którzy wykonywali zawód indywidualnie, czyli poza zespołem adwokackim (za okres od 27 czerwca 1984 r.), - twórców i artystów, którzy byli objęci zaopatrzeniem emerytalnym twórców (za okres od 1 stycznia 1974 r.), - duchownych (za okres od 1 lipca 1989 r.). [srodtytul]...i małe zakłady...[/srodtytul] Ponadto ZUS może, opierając się na zgromadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzić okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym osobom, które pozostawały w stosunku pracy. Tak będzie w stosunku do pracowników zatrudnionych w gospodarstwach domowych i przy obsłudze prywatnych domów mieszkalnych (za okres od 1 lipca 1970 r.). Ale i względem pracowników nieuspołecznionych zakładów pracy, a od 1 stycznia 1990 r. pracownikom zakładów pracy zatrudniającym nie więcej niż 20 osób. Zarówno te osoby, ale wcześniej wskazane, które prowadziły własną działalność albo nie pozostawały w stosunku pracy, zgłaszane były imiennie do ubezpieczenia społecznego, także składki opłacane za nie były rozliczane imiennie. [srodtytul]...oraz zleceniobiorcy[/srodtytul] ZUS potwierdzi też okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu osobom, które na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej prowadziły zakłady gastronomiczne oraz stacje benzynowe oraz osobom z nimi współpracującym (za okres od 1 października 1966 r.). Tak samo będzie w stosunku do tych, którzy prowadzili urządzenia turystyczne i kolektury Państwowego Przedsiębiorstwa Totalizator Sportowy oraz którzy byli przewodnikami turystycznymi, ale i gdy z nimi współpracowali (za okres od 1 sierpnia 1968 r.). Organ rentowy potwierdzi również czas podlegania ubezpieczeniom osobom, które na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej prowadziły uspołecznione sklepy i księgarnie oraz osobom z nimi współpracującym (za okres od 1 maja 1969 r.). Podobnie stanie się względem ubezpieczonych, którzy na podstawie umowy agencyjnej prowadzili działalność na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch oraz osób z nimi współpracujących (za okres od 1 lipca 1973 r.). Co więcej, ZUS poświadcza okresy podlegania ubezpieczeniom wykonującym pracę na podstawie umów zleceń zawartych ze zleceniodawcą innym niż uspołeczniony zakład pracy, zatrudniającym do 20 osób wykonujących umowy, a także osobom współpracującym (za okres od 5 maja 1992 r.). W tych sytuacjach osoby były zgłaszane do ubezpieczenia społecznego imiennie, a rozliczanie składek odbywało się bezimiennie. [ramka][b]Dowody pośrednie[/b] Za potwierdzenia okresów zatrudnienia mogą służyć także dowody pośrednie, takie jak: legitymacja służbowa; umowy o pracę; wpisy w dowodach osobistych; pisma kierowane przez zakłady pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia (np. o powołaniu, mianowaniu, angażowaniu, zwolnieniu, wyróżnianiu, udzieleniu urlopu), jeżeli na ich podstawie można ustalić okres zatrudnienia. W razie braku możliwości udowodnienia okresu zatrudnienia pisemnymi dowodami w niektórych przypadkach dopuszcza się także przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL