Akty prawne

Obowiązują od 16 grudnia 2009

[srodtytul]USTAWY WYBORCZE[/srodtytul]
- znowelizowane 12 lutego ustawy: o wyborze prezydenta RP; o referendum ogólnokrajowym; Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333411](DzU nr 202, poz. 1547)[/link] [srodtytul]RATYFIKACJE[/srodtytul]
[b]dwie ustawy wyrażające zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta RP[/b]: – konwencji między RP a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach 8 czerwca 2009 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333403]DzU nr 202, poz. 1548)[/link] – układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu 16 czerwca 2008 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333428](DzU nr 202, poz. 1549)[/link] [srodtytul]SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE[/srodtytul] - w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 4 ust. 7 otrzymał nową treść i doszedł nowy ust. 7 prim; oba dotyczą opłat [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333381](DzU nr 202, poz. 1550)[/link] [srodtytul]POMOC SPOŁECZNA[/srodtytul] - zmieniona w części dotyczącej zasiłku stałego ustawa o pomocy społecznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333415](DzU nr 202, poz. 1551)[/link] Czytaj też tekst "[link=http://www.rp.pl/artykul/55682,406612_Gminy_wyplaca_zasilki_wstecz.html]Gminy wypłacą zasiłki wstecz[/link]" [srodtytul]KOSZTY SĄDOWE[/srodtytul] - w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nową treść ma art. 28 dotyczący opłat w postępowaniu uproszczonym [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333424](DzU nr 202, poz. 1552)[/link] [srodtytul]SZKOLNICTWO WYŻSZE[/srodtytul] - znowelizowana 5 listopada ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333417](DzU nr 202, poz. 1553)[/link] Czytaj też tekst "[link=http://www.rp.pl/artykul/55682,406754_Rada_miasta_moze_wspomoc_zaka.html]Rada miasta może wspomóc żaka[/link]" [srodtytul]WOJSKO[/srodtytul] - rozporządzenie prezydenta RP o trybie nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego marszałka Polski [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333389](DzU nr 202, poz. 1554)[/link] - zmienione rozporządzenie Rady Ministrów o warunkach i sposobie przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333376](DzU nr 202, poz. 1555)[/link] - kolejne jej rozporządzenie poświęcone jest komisjom lekarskim orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333395](DzU nr 202, poz. 1556)[/link] - a następne dotyczy sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333383](DzU nr 202, poz. 1557)[/link] [srodtytul]ZAWODY REGULOWANE[/srodtytul] - korekta załącznika nr 3 do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania tych kwalifikacji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333426](DzU nr 202, poz. 1560)[/link] [srodtytul]SŁUŻBA CELNA[/srodtytul] - rozporządzenie ministra finansów w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333408](DzU nr 202, poz. 1562)[/link] [srodtytul]LEKI[/srodtytul] - cztery rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie: – wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, – wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, – limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, – wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=334486](DzU nr 212, poz. 1646 – 1649)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL