fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Każda śmieciarka musi mieć apteczkę

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Osobom sortującym odpady ręcznie należy zapewnić właściwe urządzenia sanitarne. Są to szatnie przepustowe, umywalnie, natryski, toalety i jadalnie
Nowe, obowiązujące od piątku [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C73B47691E2575B37FF9A8928A9B95D4?id=316782]rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami[/link] określają m.in. środki zapewniające bezpieczeństwo indywidualne pracowników, zasady wyznaczania stref zagrożonych pożarem i wybuchem oraz obsługi pojazdów i urządzeń służących do transportowania odpadów, a także ogólne wymagania, jakie powinien spełniać teren zakładu pracy.
[srodtytul]Środki ochrony indywidualnej[/srodtytul] To przede wszystkim właściwa odzież ochronna, którą pracownikom ma zapewnić pracodawca. Jego obowiązkiem jest również dopilnowanie, aby pracownicy stroje te nosili. Szczególne wymagania minister środowiska postawił dla odzieży noszonej przez sprzątających na drogach publicznych. Powinna ona zostać oznakowana elementami odblaskowymi.
Ubrania oraz sanitarne środki ochrony indywidualnej przechowuje się wyłącznie w specjalnie wyznaczonym na ten cel pomieszczeniu. Odzieży ochronnej nie wolno używać poza miejscem wykonywania obowiązków służbowych oraz w miejscach, w których może ona powodować zagrożenie sanitarne (placówki służby zdrowia, stołówki czy punkty przetwórstwa lub obrotu żywnością). [srodtytul]Strefy zagrożenia[/srodtytul] W każdym zakładzie zajmującym się gospodarowaniem odpadami komunalnymi należy określić strefy zagrożone pożarem lub wybuchem. Powinny one zostać odpowiednio oznaczone i podzielone na kategorie. Jednak nie ustala ich sam pracodawca. Robi to powołana przez niego specjalna komisja, w której skład wchodzą specjaliści do spraw ochrony pożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technologii gospodarowania odpadami. Kwalifikację sfer przeprowadza się zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz tymi określającymi zasady bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych pożarem czy wybuchem. Po ich wyznaczeniu zadbać należy o to, aby były one wyposażone w odpowiednie (bezpieczne) urządzenia elektryczne. Co oczywiste w takich strefach, niedopuszczalne jest palenie tytoniu i posługiwanie się otwartym ogniem. Zabronione jest również wykonywanie prac mogących spowodować zapłon materiałów łatwopalnych. Ponadto na terenie składowiska należy oznaczyć wszelkie urządzenia, w których śmieci są gromadzone. Właściwe oznakowanie powinno być również umieszczone na wszelkich zaworach, zasuwach i przełącznikach. Ma być ono wykonane w taki sposób, aby jasno z nich wynikało, do czego poszczególne przełączniki służą. Cały teren składowiska powinien być ogrodzony i oświetlony. [srodtytul]Obsługa pojazdów i urządzeń[/srodtytul] Przepisy zawarte w rozdziale 4 rozporządzenia określają zasady, których przestrzeganie ma zapewnić bezpieczeństwo osób obsługujących samochody i inne urządzenia służące do transportowania odpadów. Każdy taki pracownik powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że nie może pracować, jeżeli jest ranny lub skaleczony. A to ze względu na możliwość zakażenia. W przypadku gdy rana wystąpi podczas pracy, należy ją natychmiast opatrzyć. W tym celu każdy samochód śmieciarka powinien mieć na wyposażeniu apteczkę pierwszej pomocy, pojemnik z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną oraz pojemnik zapewniający dostęp do czystej wody. Pracownicy powinni również przestrzegać zasad wykonywania prac związanych z załadunkiem odpadów. [b]Zabroniony jest ręczny załadunek, jeżeli kontener znajduje się na poziomie wyższym niż 1,5 metra.[/b] Niedopuszczalny jest również równoczesny załadunek ręczny i mechaniczny. Jeżeli w czasie załadunku samochód ustawiony jest na poboczu, to zabroniony jest załadunek od strony jezdni. Nie wolno również przenosić do niego odpadów z pojemników znajdujących się po drugiej stronie drogi. Bezpieczna praca to również dobry stan techniczny samochodów i urządzeń. Dlatego też rozporządzenie wymaga, aby był on sprawdzany codziennie, przed przystąpieniem do pracy. Sprawdzać trzeba również stan opon i mechanizmów, za pomocą których dokonuje się załadunku i wyładunku odpadów. [ramka]Uwaga [b]Samochody transportujące odpady powinny być wyposażone w co najmniej dwa rodzaje urządzeń sygnalizujących zbliżanie się do przeszkody podczas cofania. Jeżeli przy wykonywaniu tego manewru kierowcy pomaga inny pracownik, to szofer ma obowiązek zatrzymać pojazd natychmiast, w sytuacji gdy straci go z pola widzenia.[/b][/ramka] [ramka]Instrukcja dla pracowników Pracodawca przygotowuje wyciąg z istotnych dla danego etapu eksploatacji składowiska odpadów postanowień zawartych w instrukcji eksploatacji tego składowiska i udostępnia go do stałego korzystania wszystkim pracownikom biorącym udział w normalnym toku pracy, pracach konserwacyjno-remontowych oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Instrukcja powinna zawierać: - opis procesu technologicznego; - wykaz urządzeń zainstalowanych lub wykorzystywanych do prowadzenia procesu technologicznego; - częstotliwość przeprowadzania okresowych przeglądów oraz konserwacji urządzeń; - występujące zagrożenia; - zasady postępowania pracownika w sytuacjach awaryjnych. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA