fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Prawo do emerytury na nowych zasadach nie zależy od stażu ubezpieczeniowego

Fotorzepa, Bosiacki Roman Bos Roman Bosiacki
Do uzyskania świadczenia wystarczy, że kobieta skończy 60 lat a mężczyzna 65 lat. Choć czasem dobrze jest też mieć odpowiednią ilość okresów składkowych i nieskładkowych
[b] Niedawno ukończyłam 51 lat. Dotychczas przepracowałam 23 lata, ale teraz nigdzie nie pracuję. W 1999 r. przystąpiłam do otwartego funduszu emerytalnego. Czy będę mogła przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, jeśli do tego czasu nie podejmę już zatrudnienia? Według jakich zasad ZUS obliczy mi to świadczenie? [/b]
Po ukończeniu 60 roku życia czytelniczka będzie mogła nabyć prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym (z tzw. II filaru, czyli OFE). [srodtytul]Dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r.[/srodtytul]
Osoby urodzone po tym dniu nabywają prawo do emerytury na podstawie art. 24 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172511]ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.)[/link] po ukończeniu 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). W tym wypadku nie jest konieczne udowodnienie określonego wymiaru okresów składkowych i nieskładkowych, jak ma to miejsce w odniesieniu do osób urodzonych przed 1949 r., przechodzących na emeryturę ustalaną według dotychczasowych zasad. Posiadanie odpowiedniego stażu może mieć jednak znaczenie przy obliczeniu emerytury również dla osób urodzonych po 1948 r. Będzie tak w sytuacji, gdy wyliczona kwota świadczenia, wraz z ewentualnym zwiększeniem przysługującym za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz emeryturą kapitałową wypłacaną ze środków zgromadzonych w OFE, jest niższa od kwoty najniższej emerytury (obecnie 675,10 zł). Wówczas na podwyższenie emerytury do tej gwarantowanej kwoty mogą liczyć osoby, które udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego wymaganego do podwyższenia emerytury miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały opłacone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, uwzględniane są, z kilkoma wyjątkami, w części odpowiadającej proporcji do najniższego wynagrodzenia. Z pytania wynika, że czytelniczka udowodniła 23 lata pracy. Jeśli osiągała w tym czasie przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, będzie jej przysługiwała gwarancja minimalnej emerytury, nawet wówczas, gdyby nie podjęła już żadnego zatrudnienia. [srodtytul]Sposób obliczania wysokości[/srodtytul] Emerytura, którą ZUS przyzna czytelniczce po ukończeniu 60 lat, zostanie ustalona w całości na tzw. nowych zasadach. Zatem przez podzielenie podstawy jej obliczenia przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w którym czytelniczka przejdzie na emeryturę, określonym w ukończonych latach i miesiącach. [b]Podstawą obliczenia emerytury będzie suma zwaloryzowanego kapitału początkowego (odzwierciedlającego przebieg ubezpieczenia do końca 1998 r.) oraz składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych od 1999 r. na indywidualnym koncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji.[/b] Średnie dalsze trwanie życia zostanie ustalone na podstawie tablicy ogłoszonej dla danego okresu przez prezesa GUS w Monitorze Polskim. [b]U czytelniczki nie zostanie natomiast zastosowana mieszana metoda obliczenia wysokości emerytury (częściowo na dotychczasowych, a częściowo na nowych zasadach).[/b] Emerytura mieszana może być bowiem obliczona dla osób, które powszechny wiek emerytalny ukończą w latach 2009 – 2013, a jak wynika z pytania, czytelniczka skończy 60 lat dopiero w 2018 r. [srodtytul]Z II filaru, czyli z OFE[/srodtytul] [b]Po ukończeniu 60 lat czytelniczce będzie również przysługiwała okresowa emerytura kapitałowa z tzw. II filaru[/b], o ile kwota środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, będzie równa lub wyższa od 20-krotności obowiązującej w tym dniu kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Wysokość tego świadczenia zostanie ustalona przez podzielenie kwoty środków zgromadzonych na rachunku w OFE przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w którym czytelniczka przejdzie na emeryturę. Jeśli kwota środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, będzie niższa od 20-krotności obowiązującej w tym dniu kwoty dodatku pielęgnacyjnego, ZUS nie ustali prawa do okresowej emerytury kapitałowej, a środki te zostaną przekazane przez OFE do funduszu emerytalnego w ZUS i powiększą podstawę obliczenia emerytury z I filaru.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA