fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Kto odda działkę za zaległości, nie zyska na CIT od jej zbycia

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Firma może uregulować podatek, przenosząc własność nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub gminy. Musi jednak wtedy zwiększyć swoje przychody o jej rynkową cenę
[b]Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 2 września 2009 r. (IPPB[3/4]23-359/09-2/GJ).[/b]
Z pytaniem zwróciła się spółka, która ma zamiar uregulować zaległości podatkowe, stanowiące dochód budżetu gminy, przez przeniesienie własności nieruchomości. Pozwala na to art. 66 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7080CEAB4906838DB1624702662BBD5D?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]. Nastąpi to na podstawie umowy zawartej z prezydentem miasta za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
W związku z tym powstała wątpliwość, jak takie uregulowanie podatku wpłynie na rozliczenie CIT.
Zdaniem spółki przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie spowoduje u niej powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. To dlatego, że taka umowa nie tylko nie pociągnie za sobą przyrostu majątku firmy, ale także doprowadzi do jego uszczuplenia. Jest to bowiem forma zapłaty podatku.
Izba Skarbowa nie zgodziła się jednak z taką wykładnią przepisów. Argumentowała, że w art. 12 ust. 1 – 3 ustawy o CIT określony został przykładowy katalog zdarzeń uznanych za przychody. Wykaz ten wskazuje, że co do zasady za przychód podatkowy można uznać każde przysporzenie majątkowe podatnika, które ma charakter trwały [b](rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych wypadkach już sam fakt, że przychody są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego)[/b]. Wyjątki zostały określone w ust. 4 tego przepisu.
[wyimek]Zmniejszenie zobowiązań to także przychód podatnika[/wyimek]
Izba podkreśliła, że [b]przychód występuje nie tylko w sytuacji, gdy dojdzie do zwiększenia aktywów podatnika, ale również wówczas, gdy nastąpi zmniejszenie jego zobowiązań[/b].
W art. 66 ordynacji podatkowej uregulowany jest szczególny sposób wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Polega on na przeniesieniu własności rzeczy (praw) podatnika na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wygaśnięcie zobowiązania stwierdza w decyzji organ podatkowy.
IS wyjaśniła, że o ile zapłata zobowiązania w formie pieniężnej nie powoduje powstania przychodu opodatkowanego CIT, o tyle uregulowanie go przez przeniesienie własności nieruchomości tworzy odmienną sytuację. Co prawda przepisy o podatku dochodowym nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących takiej sytuacji, ale zasady rozliczenia należy wywieść z przepisów ogólnych ustawy o CIT.
Nie ma wątpliwości, że [b]jeśli podatnik przenosi własność swojego składnika majątku na wierzyciela w celu zwolnienia się z zobowiązania pieniężnego, to dochodzi do jego wygaśnięcia. Zwolnienie z długu powoduje u dłużnika powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu[/b] na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.
Izba uznała więc, że w spółce powstanie przychód podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Będzie on równy rynkowej cenie tej nieruchomości, która jednocześnie powinna odpowiadać wartości zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Jeżeli wartość nieruchomości nie wystarcza na pełne pokrycie tej kwoty, to zalicza się ją proporcjonalnie na poczet zaległości oraz tych odsetek.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA