fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 117 z 27 lipca 2009

[srodtytul]Umowa międzynarodowa[/srodtytul] (poz. 980 – 981):
- Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Litewskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Warszawie 12 maja 2008 r., - oświadczenie rządowe z 24 czerwca 2009 r., że wskazana umowa obowiązuje od 1 sierpnia 2009 r.
[srodtytul]Rozporządzenie Rady Ministrów[/srodtytul] (poz. 982) z 14 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich; weszło w życie 27 lipca. [srodtytul]Rozporządzenia ministrów [/srodtytul](poz. 983 – 987): - [b]finansów,[/b] dwa z 17 lipca, zmieniające rozporządzenia w sprawie: – dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy, – klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów; oba 27 lipca, z tym że drugie z mocą od 21 maja, - [b]obrony narodowej[/b] z 15 lipca w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym; 11 sierpnia, - [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 8 lipca w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań; 11 sierpnia, - [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 6 lipca zmieniające rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego; 11 sierpnia. [srodtytul]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego[/srodtytul] (poz. 988) z 15 lipca (K 64/07) o niezgodności z konstytucją kilku przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. art. 4 ust. 8 zdanie drugie w zakresie, w jakim dotyczy opłat niezależnych od spółdzielni mieszkaniowej; art. 35 ust. 21; art. 48 ust. 3; art. 10 ust. 1; przepisy te straciły moc 27 lipca. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=319339]Dz.U. nr 117[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA