Można wyręczyć się pełnomocnikiem

Z prawa wglądu w akta można korzystać nie tylko osobiście, ale i za pośrednictwem pełnomocnika
Ordynacja podatkowa nie ustanawia żadnych szczególnych wymagań co do osoby pełnomocnika. Może nim być w postępowaniu podatkowym każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, chyba że została przez sąd ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo.[srodtytul]Względy dla małżonka [/srodtytul]Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez stronę na piśmie, ale można też zgłosić je ustnie do protokołu. Pracownik sporządzający taki protokół pisze stosowną adnotację.Pełnomocnikiem może być zarówno osoba obca, jak i ktoś z rodziny. Dotyczy to również małżonka. Nie może on więc zasadniczo domagać się wglądu do akt sprawy podatkowej dotyczącej męża czy żony, jeśli nie ma jej czy jego pełnomocnictwa. Potwierdził to [b]NSA w wyroku z 6 marca 2002 r. (I SA/Wr 1436/00)[/b].Jednak w niektórych sytuacjach małżonek jest traktowany w szczególny sposób. Tak więc oboje małżonkowie mają wgląd do akt przede wszy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL