fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 1 lipca 2009

[srodtytul]PROCEDURA CYWILNA[/srodtytul]
- obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 5 grudnia; spowodowała ona zmiany w sześciu ustawach: Prawo o aktach stanu cywilnego; kodeks postępowania karnego; Prawo o ustroju sądów powszechnych; o Sądzie Najwyższym; o działalności ubezpieczeniowej; o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. O nowelizacji k.p.c. pisaliśmy wczoraj w tekście [link=http://www.rp.pl/artykul/327048.html]„Nasz sąd łatwiej uzna zagraniczny wyrok”[/link] ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294152]DzU z 2008 r. nr 234, poz. 1571[/link]) [srodtytul]ZATRUDNIENIE[/srodtytul]
- art. 104b zmienionej 19 grudnia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9b ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy; o istocie tych przepisów pisaliśmy wczoraj [link=http://www.rp.pl/artykul/327042.html]„Opłaca się przyjąć do pracy 50-latka”[/link] ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=296887]DzU z 2009 r. nr 6, poz. 33[/link]) [srodtytul]ZGŁOSZENIA CELNE[/srodtytul] - dwa zmienione rozporządzenia ministra finansów, z których pierwsze dotyczy trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314078]DzU nr 87, poz. 724[/link]), a drugie – wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314513]DzU nr 91, poz. 743[/link]); [srodtytul]WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA[/srodtytul] - dzisiaj miała zacząć obowiązywać ustawa z 23 stycznia o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314586]DzU nr 92, poz. 753[/link]), ale zgodnie z ustawą z 18 czerwca, która dzisiaj wchodzi w życie, nastąpi to dopiero 1 sierpnia ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315929]DzU nr 99, poz. 826[/link]) [srodtytul]FINANSOWANIE NAUKI[/srodtytul] - trzy zmienione rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące: przyznawania środków na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=314574]DzU nr 92, poz. 754 — 756[/link]) [srodtytul]ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE[/srodtytul] - znakowaniu nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych (i bez opakowań) artykułów rolno-spożywczych poświęcone jest rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314591]DzU nr 92, poz. 758[/link]) - ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych; wymusiła ona zmiany w dwóch ustawach: o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych; o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315419]DzU nr 97, poz. 799[/link]); [srodtytul]NAUCZYCIELE[/srodtytul] - ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych; jednocześnie modyfikacji musiały ulec następujące ustawy: Karta nauczyciela; o ubezpieczeniu społecznym rolników; o podatku PIT; o emeryturach i rentach z FUS; o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; o zatrudnieniu socjalnym; o rencie socjalnej; o świadczeniach rodzinnych; o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315409]DzU nr 97, poz. 800[/link]); [srodtytul]POMNIK HISTORII[/srodtytul] - prezydent RP za pomnik historii uznał „Zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą”, położony w gminie Lądek, w województwie wielkopolskim ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316779]DzU nr 104, poz. 861[/link]) [srodtytul]SĘDZIOWIE[/srodtytul] - minister sprawiedliwości określił funkcje, z tytułu pełnienia których przysługują sędziom dodatki funkcyjne ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316785]DzU nr 104, poz. 866[/link]) [srodtytul]CUDZOZIEMCY[/srodtytul] - strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim (województwo lubuskie) jest komórką organizacyjną Nadodrzańskiego Oddziału Straży Graficznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim i podlega komendantowi tego oddziału ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316776]DzU nr 104, poz. 867[/link]) [srodtytul]NA GRANICY Z UKRAINĄ[/srodtytul] - Polskę i Ukrainę od 1 lipca obowiązuje zawarta między rządami obu państw umowa o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Kijowie 28 marca 2008 roku, oraz protokół o zmianie tej umowy podpisany w Warszawie 22 grudnia 2008 roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=316761]DzU nr 103, poz. 858 – 859[/link]) [srodtytul]FUNDUSZ PROMOCJI[/srodtytul] - minister rolnictwa i rozwoju wsi określił szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, wskazanych w ustawie z 22 maja 2009 roku poświęconej właśnie tym funduszom ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316526]DzU nr 102, poz. 844[/link]) [srodtytul]SĄDY, PROKURATURA[/srodtytul] - minister sprawiedliwości zlikwidował ponad sto sądów grodzkich ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316519]DzU nr 102, poz. 847[/link]) - Prokuratura Rejonowa w Opatowie obejmuje teraz gminy: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów i Wojciechowice, a Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu jest właściwa dla miasta Sandomierz oraz gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316529]DzU nr 102, poz. 848[/link]) - identyczny jest obszar właściwości miejscowej sądów rejonowych w Opatowie i Sandomierzu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316541]DzU nr 102, poz. 853[/link]) - zmienione rozporządzenie dotyczące sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316537]DzU nr 102, poz. 852[/link]) [srodtytul]KSIĘGI WIECZYSTE[/srodtytul] - w wykazie sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym, zaszły zmiany dotyczące właściwości miejscowej sądów rejonowych w: Sandomierzu, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Wieluniu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316509]DzU nr 102, poz. 849[/link]) - zmienione rozporządzenie określające sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316514]DzU nr 102, poz., 851[/link]) - kody wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych będące załącznikami do rozporządzeń: o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych w systemie informatycznym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316545]DzU nr 102, poz. 850[/link]); o sposobie przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316539]DzU nr 102, poz. 854[/link]) [srodtytul]KOMISJA REGULACYJNA[/srodtytul] - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku państwa do Kościołów oraz związków wyznaniowych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia tego roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316522]DzU nr 102, poz. 855[/link]) [srodtytul]GÓRNICTWO[/srodtytul] - dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji właściwym w sprawach wymienionych w rozporządzeniu ministra środowiska ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316511]DzU nr 102, poz. 857[/link]) [srodtytul]JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE[/srodtytul] - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania EMPAK został włączony do Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315904]DzU nr 99, poz. 829[/link]) - do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Spożywczego włączone zostały dwa Instytuty: Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego; Przemysłu Cukrowniczego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315917]DzU nr 99, poz. 831[/link]) [srodtytul]ŚRODOWISKO[/srodtytul] - pięć wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315390]DzU nr 97, poz. 816[/link]) [srodtytul]FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ[/srodtytul] - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej o lokowaniu środków Funduszu Rezerwy Demograficznej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314588]DzU nr 92, poz. 757[/link]) [srodtytul]PRODUCENCI OWOCÓW[/srodtytul] - § 3 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wypowiadaniu członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw; wynika z niego, że producent organizacji, której marszałek województwa cofnął uznanie za organizację producentów i warzyw, nie może stać się członkiem wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw przez pięć lat, licząc od daty, w której decyzja marszałka stała się ostateczna ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299303]DzU nr 17, poz. 92[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA