fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Czy można domagać się odszkodowania za niesłuszne aresztowanie?

[b]Zostałem tymczasowo aresztowany. Ostatecznie okazało się, że aresztowanie było niesłusznie. Czy mogę domagać się odszkodowania?[/b]
[b]Tak.[/b] Może Pan domagać się odszkodowania. Zasady odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie zostały uregulowane m.in w art. 552 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5045C94D94491D4B8043360ADD4912E3?id=75001]kodeksu postępowania karnego[/link]. Jednak decyzję w tym zakresie podejmuje sąd w postępowaniu określając ewentualną odpowiedzialność Skarbu Państwa. Obliczając wysokość rekompensaty sąd bierze pod uwagę poniesione straty, utracone korzyści oskarżonego (np. wynagrodzenie za pracę), czas trwania tymczasowego aresztowania, a także inne skutki, jak np. warunki w jakich oskarżony przebywał czy utratę dobrego imienia w skutek aresztowania. Sąd bierze też pod uwagę wszelkie koszty, jakie poniósł oskarżony w tym także ewentualne koszty leczenia, rozstroju zdrowia, utracone zarobki zmniejszone po odzyskaniu wolności.
Podejmując decyzję o odszkodowaniu, sąd bierze również pod uwagę ewentualne przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody. Zmniejsza wtedy odpowiednio wysokość odszkodowania lub odmawia jego przyznania. Postępowanie o odszkodowanie jest wolne od kosztów. Aby je rozpocząć, należy złożyć wniosek, który musi odpowiadać warunkom pisma procesowego. Musimy w nim zawrzeć żądanie odszkodowania. We wniosku trzeba wykazać, że tymczasowe aresztowanie było oczywiście niesłuszne. Należy również wykazać, że w skutek aresztowania ponieśliśmy szkody finansowe i moralne. Osoba składająca wniosek powinna wykazać zarobki jakie osiągała przed tymczasowym aresztowaniem oraz szkody powstałe w wyniku utraty zdrowia podczas przebywania w areszcie. Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie tymczasowo aresztowanego. Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie w składzie trzech sędziów. Sprawy o odszkodowanie powinny być rozpoznawane w pierwszej kolejności. W razie śmierci oskarżonego prawo do odszkodowania przysługuje temu, kto wskutek niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania utracił należne mu od uprawnionego z mocy ustawy utrzymanie, jeżeli względy słuszności przemawiają za przyznaniem odszkodowania. Możliwość ubiegania się o odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie przedawnia się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie (np. wyrok uniewinniający). [b]Prosimy również o zapoznanie się z serwisami: [link=http://www.rp.pl/temat/189751.html] rp.pl » Prawo » Wymiar sprawiedliwości » Aresztowania, [/link] [link=http://www.rp.pl/temat/61229.html] rp.pl » Prawo » Prawo karne. [/link] [/b]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA