fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Kiedy wchodzi w życie prawo miejscowe

Czy uchwała rady gminy w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu jest aktem prawa miejscowego, a jeżeli tak, to czy może wejść w życie z dniem podjęcia?
Uchwała rady gminy w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych i ustalenia ich przebiegu jest aktem prawa miejscowego. W konsekwencji nie można w jej zapisach postanowić, że wchodzi w życie z dniem podjęcia. Taka regulacja narusza bowiem postanowienia art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Podstawą do podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii gminnych jest upoważnienie ustawowe wynikające z art. 7 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jest zatem aktem wykonawczym do tej ustawy, spełniającym przesłanki charakteryzujące akty prawa miejscowego. Zawarte w niej postanowienia mają bowiem charakter generalny, abstrakcyjny i powszechnie obowiązujący społeczność lokalną. Posiada zatem wszystkie cechy prawa miejscowego.
Zgodnie zaś z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 cyt. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty prawa miejscowego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzą one w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Z przepisu tego jasno zatem wynika, że 14-dniowego vacatio legis nie można skrócić. W konsekwencji zapis, że uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi istotne naruszenie prawa.
[i]Podstawa prawna:
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=64A43CFF56A45A583F526EBFF11B65D7?id=179324]ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity DzU z 2005 r. nr 190, poz. 1606 ze zm.)[/link]
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D066595F94266ADDD0E85796F81FE1?id=184778]ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity DzU z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA