fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Kto może brać udział w wyborach sołtysa

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Aby być osobą uprawnioną do głosowania w wyborach sołtysa w danym sołectwie, nie wystarczy być stałym pełnoletnim mieszkańcem sołectwa, ale również trzeba być ujętym w stałym rejestrze wyborców w gminie
[b]Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 30 września 2008 r. (III SA/Wr 393/08)[/i]
[srodtytul] Jaki był problem[/srodtytul] W sołectwie gminy L. odbywały się wybory sołtysa wsi M. Startowało w nich dwóch kandydatów. Wybory przewagą jednego głosu wygrał S.R.
Do rady gminy L. wpłynął następnie wniosek o stwierdzenie nieważności wyborów, w którym wskazano, że w głosowaniu w wyborach sołtysa brały udział osoby niebędące mieszkańcami sołectwa (niemające stałego meldunku na jego terenie). Na skutek wniosku rada gminy L. podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia nieważności przeprowadzonych wyborów. Uchwała ta została następnie zaskarżona do wojewódzkiego sądu administracyjnego przez wojewodę. Rozpatrujący skargę wojewody WSA we Wrocławiu podzielił jego stanowisko. Składając wniosek o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa wsi M., J.B. zarzucił, że w głosowaniu brały udział osoby, które nie mają stałego zameldowania na terenie sołectwa M. W uzasadnieniu zaskarżonej uchwały powtórzono zarzuty wniosku. W aktach spraw brak jest natomiast jakichkolwiek dokumentów wskazujących na to, że rada gminy poddała twierdzenia wnioskodawcy stosownej weryfikacji. Poprzestanie na uznaniu twierdzeń wnioskodawcy za prawdziwe uznać należy za wysoce naganne. Jak słusznie wskazał wojewoda, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zatem o miejscu zamieszkania nie decyduje zameldowanie. [wyimek]O miejscu zamieszkania decydują nie kryteria administracyjne (a więc zameldowanie), ale fakt przebywania w danej miejscowości z zamiarem stałego pobytu[/wyimek] Natomiast o tym, kto posiada uprawnienie do głosowania, stanowi art. 5 i art. 6 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170645]ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw[/link]. Zgodnie z tym przepisem prawo to posiada każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady (poza tymi, którzy zostali wskazani w ust. 2 art. 5 ordynacji) i jest wpisany do prowadzonego w danej gminie stałego rejestru wyborców. Tak więc, [b]aby być osobą uprawnioną do głosowania w wyborach sołtysa w danym sołectwie, nie wystarczy być stałym pełnoletnim mieszkańcem sołectwa, ale również trzeba być ujętym w stałym rejestrze wyborców w gminie, w której znajduje się dane sołectwo[/b], co w niniejszej sprawie oznacza, że należy być wpisanym do stałego rejestru wyborców w gminie L. Rada tych danych nie zweryfikowała. [srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] Sąd stwierdził, że rada poza bezkrytycznym przytoczeniem zarzutów z wniosku J.B. nie wskazała w uzasadnieniu podjętej uchwały uprawdopodobnionych okoliczności przemawiających za stwierdzeniem nieważności wyborów ani tym bardziej nie wskazała dowodów zebranych na podjęcie rozstrzygnięcia takiej treści. Uniemożliwia to w zasadzie kontrolę zasadności podjęcia uchwały i obliguje sąd do uwzględnienia skargi wojewody.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA