fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Komu gmina zapewni dach nad głową

Fotorzepa, Darek Golik
Uchwała rady nie może uzależniać przyznania mieszkania od osiągania określonych w niej minimalnych dochodów. Takie postanowienia są bowiem sprzeczne z prawem
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176767]ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego[/link], dalej: uopl).
[srodtytul]Co zawrzeć w uchwale[/srodtytul] Zasady, na jakich gmina tworzy się oraz gospodaruje zasobem mieszkaniowym, określa rada gminy, uchwalając wieloletnie programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w jego skład.
Jeżeli chodzi o zasady wynajmowania lokali (w tym tych, których najem jest związany ze stosunkiem pracy) powinny one określać: - wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, - warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, - kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, - warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, - tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej, - zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, - kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2. Należy pamiętać, że rady gmin nie zostały upoważnione do określenia minimalnego dochodu gospodarstwa domowego jako warunku zawarcia umowy najmu. Ustanowienie takiego kryterium jest niedopuszczalne, co podkreślił [b]NSA w wyroku z 6 czerwca 2003 r.[/b] Sąd stwierdził, że [b]wprowadzenie nowej kategorii prawnej w postaci – najogólniej rzecz ujmując – zdolności czynszowej osób ubiegających się o najem powoduje, że z prawa uzyskania najmu lokali gminnych będą mogły skorzystać osoby nie najuboższe kosztem osób o najniższym dochodzie w rodzinie, z natury rzeczy nieposiadających zdolności zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie (II SA/Wr 2887/02)[/b]. [srodtytul]Jak się starać o mieszkanie...[/srodtytul] Aby ubiegać się o lokal, należy złożyć wniosek według wzoru obowiązującego w danej gminie. Informacje na temat jego formy umieszczone są zazwyczaj na stronach internetowych gminy lub dostępne bezpośrednio w jej urzędzie. Wniosek wymaga poświadczenia w administracji domu oraz rejonie meldunkowym (zależy od gminy, w której osoba mieszka) lub dostarczenia tego rodzaju zaświadczeń w formie odrębnych dokumentów. [b]Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich dorosłych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.[/b] Wynika to z konieczności ustalenia grupy osób najbardziej potrzebujących pomocy mieszkaniowej. Złożony wniosek (bądź podanie) wraz z wymaganymi dokumentami stanowi podstawę do rozpoczęcia postępowania, które przeważnie polega na przedstawieniu wniosku odpowiednim organom opiniodawczym (komisja mieszkaniowa) oraz rozstrzygającym o zawarciu umowy najmu (wójt, burmistrz, prezydent miasta). Osoby, które nie spełniają kryteriów określonych przez radę, mogą natomiast korzystać z każdej innej formy pomocy przewidzianej przez prawo (m.in. starać się o uzyskanie mieszkania w TBS budujących na terenie gminy czy miasta). [srodtytul]... a kto je otrzyma z urzędu[/srodtytul] Odrębną kategorię stanowią sprawy dotyczące lokali zamiennych oraz socjalnych. Zasady ich przyznawania muszą być zawarte w uchwałach rad gmin w sprawie wieloletniego planu oraz zasad zawierania umów najmu. Sprawy te jednak różnią się w zakresie naznaczonego przez ustawodawcę obowiązku ich dostarczenia, jaki został nałożony na gminy w ściśle określonych sytuacjach. Po pierwsze przysługuje najemcy opłacającemu czynsz regulowany, który używa lokalu wymagającego opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku. [b]Obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego temu najemcy oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa – do 31 grudnia 2015 r. – na właściwej gminie[/b] (art. 11 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 10 ust. 4 oraz art. 32 uopl). Po drugie w przypadku osób, w stosunku do których sąd orzekł uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego – obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. [b]Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny[/b] (art. 14 ust. 1 i 2 uopl). Konsekwencją zapisu art. 14 (a więc braku orzeczenia uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego) jest brak określonego obowiązku gminy. O ile, spełnienie warunków określonych w uchwale rady gminy nie przesądza, że mieszkanie zostanie przydzielone, o tyle w tych dwóch przypadkach jest inaczej. Fakt wypowiedzenia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku oraz fakt uzyskania w wyroku uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego stanowi podstawę do otrzymania lokalu od gminy, która nie może odmówić zawarcia umowy najmu. Dlatego też gminy, określając zasady zawierania umów najmu, sprawy powyższe realizują w pierwszej kolejności, przed osobami ubiegającymi się o najem z tytułu tzw. trudnych warunków. [i]Podstawa prawna: – [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176767]ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm.)[/link][/i] [ramka][b]Słowniczek najważniejszych terminów [/b] - mieszkaniowy zasób gminy – lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, - lokal mieszkalny – służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, ale także pracownia służąca twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Nie jest natomiast lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych albo wypoczynkowych, - lokal socjalny – lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 mkw., a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 mkw., przy czym lokal ten może mieć obniżony standard, - lokal zamienny – lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 mkw. powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 mkw. tej powierzchni, - gospodarstwo domowe – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, tzn. osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA