fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 90 z 26 maja 2008

Rozporządzenia ministrów (poz. 548 – 559):
- gospodarki, dwa z 7 maja, w sprawie:
– przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną; wejdzie w życie 10 czerwca,
– zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej; 3 czerwca,
- kultury i dziedzictwa narodowego z 9 maja w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny; 3 czerwca,
- nauki i szkolnictwa wyższego z 9 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 10 czerwca,
- rolnictwa i rozwoju wsi, jedno z 6 i cztery z 13 maja, zmieniające rozporządzenie w sprawie:
– warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne; 10 czerwca,
– sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Dryocosmus kuriphilus yasumatsu,
– roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Polski lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin,
– wprowadzania na terytorium Polski owoców roślin rodzajów Citrus l., Fortunella swingle, Poncirus raf. i ich mieszańców, pochodzących z Brazylii,
– roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa; te cztery 26 maja,
- rozwoju regionalnego z 6 maja w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”; 26 maja,
- sprawiedliwości z 7 maja w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa; 10 czerwca,
- zdrowia z 6 maja w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku; 10 czerwca,
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego (poz. 560 – 562):
- o niezgodności z konstytucją:
– art. 212 § 2 kodeksu karnego (zniesławienie) w części obejmującej zwrot „służący obronie społecznie uzasadnionego interesu”, gdy zarzut dotyczy postępowania osób pełniących funkcje publiczne; wyrok z 12 maja, SK 43/05,
– art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych; wyrok z 13 maja, P 50/07; te przepisy straciły moc 26 maja,
- o zgodności z konstytucją art. 33 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego; wyrok z 13 maja, SK 91/06.
Zobacz treść Dz.U. nr 90
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA