fbTrack

W sądzie i urzędzie

Formalny brak nie zamknie drogi do sądu

Jeżeli wniosek o przyznanie prawa pomocy nie zostanie złożony na urzędowym formularzu, sąd administracyjny musi wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braku
Niezależnie od tego, czy występuje o to osoba fizyczna, czy prawna – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie (sygn. I OPS 1/08).
Sąd nie może takiego wniosku w ogóle nie rozpatrywać tylko dlatego, że nie został złożony na urzędowym formularzu. O usunięcie istniejących wątpliwości zwrócił się do NSA rzecznik praw obywatelskich.
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru. Jeśli tego wymogu nie dopełniła osoba fizyczna, sąd wzywa ją do uzupełnienia braków. Gdy natomiast chodziło o osobę prawną w identycznej sytuacji, np. o przedsiębiorcę czy stowarzyszenie, sąd pozostawiał taki wniosek bez rozpoznania. Taką ewentualność przewiduje art. 257 ppsa. Owa dwoistość wynikała m.in. z faktu, że § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku przewidywał, jaką procedurę należy zastosować, jeżeli wniosek składa nieprawidłowo osoba fizyczna. Nic jednak nie wspominał o osobie prawnej. Rzecznik uznał, że takie nierównomierne traktowanie jest sprzeczne z konstytucyjnym prawem do sądu. Podobne stanowisko zajęła Prokuratura Krajowa. We wczorajszej uchwale NSA stwierdził, że złożenie wniosku na urzędowym formularzu jest warunkiem formalnym, który podlega wezwaniu do uzupełnienia braku – bez względu na to, czy złożyła go osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zarówno art. 49 § 1 ppsa, który przewiduje takie wezwanie, jak i art. 257 dotyczący skutków niezłożenia wniosku na urzędowym formularzu lub nieuzupełnienia braku, nie wprowadzają rozróżnienia między osobami fizycznymi i prawnymi. Przyjęcie innego rozwiązania byłoby sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości wobec prawa i dostępu do sądu. Formalny brak wniosku może być usunięty właśnie przez zastosowanie art. 49 § 1, czyli przez wezwanie do złożenia wniosku na urzędowym formularzu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL